Borovniški viadukt 1850 – 1944

BOROVNIŠKI VIADUKT IN NJEGOV ČAS

Andrej Klemencorovniški viadukt 1850 – 1944

UVOD: PONOVNI PREPOROD ŽELEZNIC PO NJIHOVEM SKORAJŠNJEM ZATONU

Kmalu po drugi svetovni vojni je v razvitem svetu cestni promet začel izpodrivati železniškega. Stoletje železnic, ki se je simbolično začelo leta 1825, s prvo uspešno vožnjo vlaka med dvema bližnjima angleškima mestoma, se je začelo iztekati. Železnica s svojo togo mrežo vozil, ki morajo voziti po točno določenih voznih redih in jih ni mogoče uporabljati za prevoz od vrat do vrat, se glede časovne in prostorske fleksibilnosti ne more primerjati s sodobnim (avto)cestnim omrežjem, vlak pa ne z osebnimi in tovornimi vozili.

Čeprav  vlak še vedno lahko prepelje več tovora kot nekaj deset tovornjakov – vlačilcev (in je prevoz po tirih na daljše razdalje  še vedno lahko bistveno hitrejši kot po prenatrpanih cestah), je železnica v drugi polovici 20. stoletja postopoma vse bolj dobivala prizvok nečesa, kar je povozil čas. Ker je v večini držav morala sama graditi in vzdrževati svojo infrastrukturo (medtem ko so za gradnjo in vzdrževanje cest skrbele države) in ker v ceno goriv niso (bili) vključeni stroški uničenega okolja in segrevanja ozračja, je izgubljala konkurenčni boj tudi pri prevozih na večje razdalje, kjer bi sicer še vedno bila konkurenčna.

Toda avtomobilski promet je postal žrtev svojega uspeha, zato vse prevečkrat obtiči v hudih zastojih.  Zaradi tega na eni strani ter na drugi zaradi skrbi za okolje  (še posebej zaradi skrbi pred uničujočimi posledicami z ravnanji ljudi povzročenega segrevanja ozračja) pa je železnica v začetku 21. stoletja spet začela pridobivati veljavo. Vse več potnikov se v  z avtomobilskim prometom preobremenjena večja mesta vozi z vlaki (in tam nadaljuje pot peš),  z  mestnimi ali lastnimi kolesi, (električnimi) skiroji in/ali z mestnim javnim prevozom. Evropska unija spodbuja države, da posodabljajo svoja železniška omrežja in tirna vozila tako, da bi bila na razdaljah do 500 km in več železnica tudi časovno konkurenčna letalskemu prevozu. Kitajska vlaga ogromna sredstva v posodobitev in širitev železniške povezave do največjih urbanih aglomeracij v Evropi, da bi na ta način hitreje kot z ladjami in bistveno ceneje kot z letali lahko izvažala svoje izdelke. Tudi v Sloveniji po desetletjih zanemarjanja ponovno vlagamo veliko lastnih in evropskih sredstev v posodobitev železniškega omrežja in nakup sodobnih vlakovnih garnitur  in lokomotiv.

Čeprav železnice nikoli več ne bodo »lokomotive modernizacije«, je njihova posodobitev ter integracija z drugimi prometnimi načini v sodobna inter- in intramodalna prometna omrežja eno ključnih področij ekološke modernizacije. Zato je pravi čas, da se spomnimo njihovih začetkov in junaških pionirskih podvigov, med katere na evropski in svetovni ravni sodi tudi gradnja proge, ki je povezala Dunaj in Trst, prve »gorske proge« v kontinentalni Evropi. Na njej je bil največji, najbolj atraktiven in tudi najlepši objekt Borovniški viadukt.

V nadaljevanju boste lahko izvedeli več o njegovem načrtovanju, gradnji, obratovanju, težavah z vzdrževanjem, vplivu na razvoj občine ter o njegovem žalostnem propadu in izgradnji proge, ki ga je nadomestila. Še prej pa  bomo na kratko in poljudno predstavili gradnjo Južne železnice v kontekstu splošnega političnega in gospodarskega razvoja Avstrijskega cesarstva oziroma kasnejše avstro-ogrske monarhije. Seznanili se bomo s političnimi in finančnimi izzivi gradnje železniškega omrežja v tistem času na ozemlju z večinskim slovenskim prebivalstvom. Poskušali bomo tudi na kratko prikazati in razložiti, zakaj gradnja železniškega omrežja na naših tleh ni izpolnila večine pričakovanj in o čem pravzaprav govorimo, ko govorimo o Južni železnici.

O ČEM IN O KOM GOVORIMO, KO GOVORIMO O JUŽNI ŽELEZNICI?

Južna železnica je v tehničnem smislu železniška proga, ki jo je zgradilo Avstrijsko cesarstvo oz. podjetje Cesarsko-kraljeva Južna državna železnica (Kaiser-königlicher Südliche Staatsbahn – SSsB, krajše poimenovano kot Južna državna železnica) med Gloggnitzem pod Semmeringom in Trstom, med letoma 1842 in 1857. Progo so začeli graditi v Mürzzuglsagu,  na južni strani Semmeringa. Leta 1844 je dosegla Gradec, dve leti kasneje Celje in leta 1849 Ljubljano, od koder se je preko Brezovice, Notranjih Goric, Preserja, Borovnice, Verda, Logatca, Rakeka, Postojne, Pivke, Sežane, Opčin in Nabrežine nadaljevala do Trsta.

V letu 1843 je Južna državna železnica prevzela leta 1842  zgrajen odsek med Dunajem in Gloggnitzem (zgradila ga je zasebna družba Wien– Raaber Bahn).  Med letoma 1848 in 1854 je bil zgrajen 42 km dolg odsek čez gorovje Semmering med Gloggnitzem (459 m n. v.) in Mürzzuslagom (271 m n. m.). Med seboj sta oddaljena samo 21 km zračne razdalje, a se proga kačasto, skozi številne tunele ter preko visokih mostov in viaduktov, vzpne in spusti. Najvišjo točko doseže 898 m nad morjem. Zaradi tega  velja proga za prvo normalnotirno gorsko progo v Evropi. Odsek proge čez Semmering je vpisan na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine[1].

Ob tem ne bi smeli spregledati, da je bila gradnja t. i. Kraške proge, torej odseka Južne železnice med Ljubljano in Trstom, zaradi zelo zahtevnega nasipa čez Ljubljansko barje med Notranjimi Goricami in podnožjem Žalostne gore, premostitev med Goričico in Verdom (katerih sestavni del je bil mogočni Borovniški viadukt),  vzpona med Borovnico in Postojno ter s Trsta do Divače, izgradnje vodovodov za zagotavljanje oskrbe z vodo na s površinsko vodo revnem kraškem terenu ter zaščite vlakov pred kraško burjo (zaradi katere je bilo potrebno zgraditi več deset kilometrov dolge kamnite zaščitne zidove) prav tako, če ne še bolj, zahteven gradbeni podvig kot gradnja proge čez Semmering. Če bi to dediščino znali ceniti (kolikor se jo da tudi obnoviti ter ustrezno predstaviti), bi tudi Kraška proga lahko uradno postala del svetovne kulturne dediščine. Žal pa je naš odnos do nje mačehovski.

Originalna dolžina trase Južna železnica je znašala 577,2 km. Proga danes še v celoti poteka po originalni trasi. Izjema je proga, zgrajena v občini Borovnica, ki je nadomestila med 2. svetovno vojno uničeni Borovniški viadukt. Zato je sedaj proga za dobrih 5 km daljša, od tega  3,2 km zaradi nove proge med Preserjem in Staro postajo v Borovnici, ostalo pa zaradi gradnje postaje in prestavitve tirov na Opčinah ter nekaterih manjših sprememb na trasi od tam do Trsta.

V lastniško-upravnem smislu je “Južna železnica” lahko sinonim za:

državno podjetje Cesarsko-kraljeva južna državna železnica (Kaiser-königliche Südliche Staatsbahn – SSsB), ki je večji del proge zgradilo med letoma 1842 in 1857 ter imelo progo v lasti in z njo upravljalo med letoma 1842 in 1858.

zasebno podjetje Cesarsko-kraljeva priviligirana Družba južna državna, lombardijsko-beneške in centralno-italijanske železnice  (Kaiser-königlicher priviligirter Südliche Staats – Lombardisch-Venezianische und Central-Italienische Eisenbahngeselschaft), ustanovljeno leta 1859 kot mednarodna delniška družba s sedežem na Dunaju in večinskim deležem delničarjev iz Francije. Za povezavo Južne železnice z železniškim omrežjem družbe v Italiji je družba leta 1860 zgradila povezavo Nabrežina–Tržič (Monfalcone) –Gorica–Krmin–Videm (Udine) –Casara. Leto kasneje pa tudi progo Velika Kaniža (Nagykanisza)–Kotoriba–Čakovec–Ormož–Ptuj–Pragersko, s čimer je bila s Trstom povezana tudi Budimpešta. Družba je prevzela še dokončanje gradnje že začetih in gradnjo manjkajočih železniških prog med Milanom in Papeško državo.

zasebno delniško družbo Cesarsko-kraljeva priviligirana Družba Južna železnica (Kaiser-königlicher priviligirte Südbahn Gesellschaft, za to podjetje uporabljamo krajši izraz Družba Južna železnica), kot se je imenoval tisti od dveh  samostojnih delov prej navedene družbe, ki je po avstrijski izgubi Lombardije  leta 1862 prevzel v upravljanje avstrijski del omrežja omenjene družbe in lastniško funkcijo nad njim. Vendar je bila po avstrijski izgubi Benečije leta 1866 prisiljena odprodati tudi svoje proge v Benečiji. Leta 1862 je družba prevzela in dokončala gradnjo proge Zidani Most–Zagreb ter prevzela progo Zagreb–Sisek. Prevzela in dokončala je tudi progo Maribor–Celovec in v Mariboru ustanovila veliko podjetje za vzdrževanje svojega železniškega parka, prog in opreme.  Z izgradnjo prog med Beljakom in Innsbruckom ter izgradnjo proge od tam do Bolzna (Bolzano) je imela sklenjeno železniško omrežje tudi z južno Tirolsko. Z izgradnjo proge Sv. Peter na Krasu (Pivka)–Reka pa je dosegla Reko 25. junija 1873,  in sicer štiri mesece preden je s progo Karlovec–Reka uspelo Madžarskim državnim železnicam doseči to pomembno pristanišče. Družba je na Semmeringu in na Tirolskem zgradila tudi mondene hotelske kapacitete ter spremenila ribiško vasico Opatija v svetovno znano mondeno obmorsko letovišče.

Po 1. svetovni vojni so z Rimskim sporazumom z velikimi težavami  razdelili vozni park družbe in obveznosti med države, ki so nasledile Avstro-Ogrsko oz.  njeno ozemlje ali njegove dele, na katerem je imela družba svoje železniško omrežje in vozni park: Republiko Avstrijo, Madžarsko, Kraljevino Italijo in Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Sporazum, ki ga je diktirala Kraljevina Italija, je bil za Kraljevino SHS tudi glede izplačila anuitet zelo neugoden, zato so bile vse bolj pogoste zahteve po njegovi reviziji. Do revizije pa ni prišlo, saj je prej izbruhnila 2. svetovna vojna

V Avstriji se je leta 1923 družba preoblikovala v Železniško družbo DonavaSavaJadran (DonauSaveAdria Eisenbahn-Gesellschaft – DOSAG), ki so jo v Avstriji prevzele Avstrijske državne  železnice. Kot pravna oseba je obstajala do poteka koncesije v letu 1968 in je bila šele konec decembra 1982 izbrisana iz avstrijskega registra podjetij. Na Madžarskem je do 30. junija 1932 podjetje obstajalo kot Duna–Száva–Adria–Vasúttársaság, nato je bilo združeno z Madžarskimi državnimi železnicami.

Po razpadu Kraljevine Jugoslavije je nacistična  Nemčija  družbi vsilila nov  sporazum, katerega podpisnice so bile tudi marionetna Neodvisna država Hrvatska ter fašistični Italija in Madžarska. T.i. Brionski sporazum so po 2. svetovni vojni na zahtevo Francije v okviru mirovnega sporazuma s poraženo Nemčijo razveljavili. Federativna ljudska republika Jugoslavija bi morala družbi za neodplačane obroke za njeno železniško omrežje na svojem ozemlju (poleg proge Šentilj–Sežana še za proge Sisek–Zidani Most, Kotoriba–Čakovec–Pragersko in Pivka–Reka) odplačati še 40 milijonov ameriških dolarjev. Vendar se je Jugoslavija upirala izplačilu z argumentom, da je znesek zaradi uničenja prog v času vojne previsok in da natančne višine ni mogoče ugotoviti. Leta 1962 se je z delničarji sporazumela za pavšalno odškodnino, katere zadnji obrok je bil izplačan leta 1967. S tem so leto dni pred koncem 90-letne koncesije, ki jim jo je podelila Avstro-Ogrska, ugasnile pravice naslednice Cesarsko-kraljeve priviligirane Družbe Južna železnica v Jugoslaviji.

[1] Ko bo predvidoma leta 2025 zgrajen tunel pod Semmeringom, bo na tem odseku ves tovorni in večina potniškega prometa potekala po novi progi.

DOLGO 19. STOLETJE – STOLETJE ŽELEZNIC

V zgodovinopisju s sintagmo »dolgo 19. stoletje« opisujemo čas od konca napoleonskih vojn oz. Dunajskega kongresa, ki mu je sledil, do konca 1. svetovne vojne. Torej čas med leti 1814 in 1815 ter 1918. Obdobje železnic se je v 19. stoletju sicer začelo približno desetletje in pol po tem, ko so velike sile na omenjenem kongresu postavile temelj teritorialni razdelitvi in varnostno-politični arhitekturi v Evropi. Kljub nekaterim vojnam in velikim spremembam, kot sta bili združitev Nemčije in Italije, je  ta arhitektura vzdrževala politično stabilnost in predvidljivost do izbruha vojne, ki je sledila atentatu na prestolonaslednika Franca Ferdinanda v Sarajevu.

Kot smo že omenili, so imele v kopenskem prometu železnice vodilno vlogo vse do konca prvega desetletja po 2. svetovni vojni, torej do sredine petdesetih let 20. stoletja. Z vidika transporta pa lahko brez zadržka rečemo, da je bilo 19.  stoletje stoletje izrednega širjenja in tehnološkega razvoja železnic, od gradnje prog, zasnove in gradnje lokomotiv, železniških postaj, skladišč, signalnih naprav in vsega ostalega, kar sodi v sistem železniškega prometa. Velikim železniškim postajam, zgrajenim v njegovi drugi polovici, ne pravimo zaman »katedrale 19. stoletja«. Nekoliko manj je znan prispevek železnic k popularni glasbi, ne le k nastanku in širitvi godb na pihala, temveč tudi k širjenju harmonike kot ljudskega instrumenta, ki je botroval nastanku popularne (narodno) zabavne glasbe.

27. septembra 1825 je v špalirju zijal in vzdušju pričakujoče polomije mala »Locomotive« (tako je bilo namreč ime preprosti parni lokomotivi, izdelani po načrtih Georga Stephensona) v angleškem mestu Stockton na splošno presenečenje sopihajoče speljala in potegnila vlakovno kompozicijo s 450 potniki in nekaj tovora, s skupno maso okoli 70 ton. V dobri uri jo je prepeljala v 12,7 km oddaljeni Darlington. S tem se je, seveda gledano za nazaj, začela nova doba. Doba železnic, masovne proizvodnje in polaganja železniških tirov, gradnje lokomotiv in vagonov ter hitrega širjenja premogovnikov, rudnikov in topilnic železa ter drugih kovin. Najprej v Angliji in Britaniji, potem pa v Franciji, Belgiji, Nemčiji, Rusiji in tudi v Avstrijskem cesarstvu, katerega del so bile takrat dežele, v katerih so živeli naši predniki.

»Železnica kot revolucionarno odkritje je spremenila zavest ljudi; ta se je prebudila iz bidermajerske zazrtosti vase; »vertikalna« zamišljenost je prešla v »horizontalno« ekspanzijo mišljenja; železniško omrežje se je izkazalo kot uresničenje mrežni prepletenosti in povezanosti; šele železničarstvo je poživilo in razgibalo industrializacijo«.[1]

Kar je danes izgradnja internetnih omrežij, je bila pred dobrim stoletjem in pol izgradnja železniškega omrežja. Večina ljudi je slutila, da prinaša velike spremembe in da ima velik potencial za izboljšanje njihovega življenja, čeprav si je v začetku le malokdo predstavljal, kako radikalne in za marsikoga tudi boleče bodo. In nihče še niti slutil ni, da bo množična uporaba premoga, ki so jo zahtevale in omogočale železnice, uvod v dramo z ravnanji ljudi povzročenih podnebnih sprememb, ki smo jim priča danes.  Že prve (za današnje čase počasne in nezmogljive) lokomotive  so lahko prepeljale nekaj desetkrat več tovora skoraj desetkrat hitreje od konjskih vpreg. Zato je bilo vsem obrtnikom, podjetnikom, trgovcem, mestnim in deželnim oblastem hitro jasno, da bodo brez železniških prog postali nekonkurenčni in obsojeni na životarjenje tam nekje, kot se  je temu nekoč reklo, Bogu za hrbtom.

Tako kot si danes prizadevajo za čim hitrejše internetno omrežje so si vasi, trgi, mesta in dežele  mrzlično prizadevale za to, da bi se do njih zgradile vsaj stranske, včasih celo ozkotirne proge. Še raje pa seveda glavno železniško omrežje, ki naj bi med seboj čim prej povezalo največja mesta, zlasti industrijska središča z rečnimi in predvsem obmorskimi pristanišči. V tem gibanju za železnice so nastala nova interesna omrežja, v katerih je skupni interes po železnici prevladal nad stanovskimi, etičnimi, verskimi in drugimi razlikami. Oblikovala so se zavezništva med aristokracijo, strokovnjaki, visokimi uradniki in bančniki v cesarstvu ter tudi povezave, ki so segale onkraj njega in vodile do ustanovitve velikih nadnacionalnih delniških družb, ki so, kot bomo videli,  na osnovi gradnje in obratovanja železnic oblikovale imperij, finančno močnejših od cesarstva.

Hitro se je izkazalo, da potrebe po gradnji železnic presegajo zmožnosti še tako bogate državne blagajne in še tako velikih posamičnih bank. Da bi bilo mogoče iti vsaj za silo v korak z zahtevami po njihovi gradnji, je bilo potrebno v njihovo financiranje prek delniških družb vključiti tako rekoč vsakega, ki je imel kaj pod palcem. Čeprav so bile številne med njimi ustanovljene prav z namenom financiranja gradnje železnic, pa je njihov osnovni namen kmalu postal vlaganje v čim bolj donosne posle in ustvarjanje špekulativnih finančnih transakcij, ki so za določene posle obetale bajne dobičke. A prenapihnjena pričakovanja so se vse prevečkrat razpočila. Tako so v Avstro-Ogrski leta 1873 povzročila ne le propad posamezne delniške družbe, temveč zlom borze, od katerega se gospodarstvo dolgo ni opomoglo. Številni so morali s trebuhom za kruhom v tujino. Širjenje železnic tako sovpada z razvojem finančnega kapitalizma, katerega posledice zadnje krize čutimo tudi danes.

V manj kot stoletju so železniške proge prepredle vse kontinente in še v desetletju po 2. svetovni vojni prepeljale večino tovora in potnikov. Da je tehnični izum parne vleke tirnih vozil sploh postal množično zaželena inovacija, pa ni bila potrebna le močna propaganda, temveč tudi vse bolj splošno prepričanje, da bo razvoj znanosti in tehnike ustvaril raj na zemlji ter bo velika inovacija na področju financiranja infrastrukture.

Vladarji so se sicer že dolgo zavedali pomena dobrih cest tako za razvoj trgovine in gospodarstva nasploh kot tudi za čim hitrejše premike vojsk. Zato so velik del davčnih prilivov v državno blagajno namenili gradnji cest, njihovo vzdrževanje pa prepustili lokalnim fevdalcem.  Ti so za to delo uporabili svoje tlačane, ki so del svojih delovnih obveznosti do zemljiške gospode opravili tako, da so s preprostimi krampi, lopatami in samokolnicami po vsakem večjem dežju popravljali ceste.  Če oziroma ker v državni blagajni nikoli ni bilo dovolj denarja, so si ga vladarji izposodili pri največjih trgovcih in bančnikih.

Razvoj železniške infrastrukture je v Avstrijskem cesarstvu najprej financirala državna blagajna. Toda potrebe po železnici so tudi v habsburški monarhiji hitro presegle zmožnosti državne blagajne in takratnih bank. Za financiranje  tako epohalnega podviga kot je bil ta, da se vse cesarstvo preprede z omrežjem železniških prog (za kar je prvi sistematični načrt  ob izdatni pomoči bankirja Salomona Mayerja von Rotschilda že  leta 1828  pripravil profesor na dunajskem cesarsko-kraljevskem politehničnem zavodu Franz Xavier Riepl), je bilo potrebno pritegniti tudi prihranke širših slojev prebivalstva. To se je izkazalo dobrega četrt stoletja kasneje.

Obrestovane bančne vloge pa za to niso bile dovolj privlačne. Bančno financiranje je bilo nujno, ne pa zadosten pogoj za hiter razvoj železniške infrastrukture. Delniške družbe  so investitorjem obetale, da lahko svoj denar hitreje in bolje oplemenitijo, če bodo vlagali v »bitkojne« tistega časa. Se pravi, da je bolje vlagati v »parne konje« oziroma železnice kot pa v banke v obliki depozitov. Brez delniških družb  tako hitra in silovita gradnja železniške infrastrukture torej ne bi bila mogoča.

Max Weber, eden od klasikov sociološke misli, je v zvezi z železnicami zapisal, da je bila železnica »najrevolucionarnejše sredstvo, ki je zaznamovalo zgodovino ne samo v smislu prometa, temveč celotnega gospodarstva. Utirala je pot industrializaciji, bila je »motor« obsežne družbene spremembe (nasprotna sila fevdalnega, predindustrijskega družbenega, oblastnega in gospodarskega sistema)«.[2]

Toda pogoj, da je velik del tistih, ki so imeli kaj pod palcem, sploh vložil (včasih ne le svojih edinih prihrankov, temveč tudi izposojen denar) v na videz malo tvegane železniške posle, so bile predstave potovanj in z njimi povezanih poslovnih in osebnih priložnosti, za katere se je verjelo, da bodo omogočile boljše življenje. Šele popularni govor in podobe, ki so se širile prek množičnega tiska, prav tako pa tudi nastanek in širjenje sodobne popularne glasbe različnih žanrov, so ustvarile imaginarij, na osnovi katerega se je zdelo vlaganje osebnih prihrankov   (lastnih ali tujih) v železniške delniške družbe nekaj zaželeno samoumevnega. Imaginarij, v katerem je prostor bodisi le strošek v času ali pa predmet kontemplativnega estetskega užitka zrenja veličine Narave in nič več v osnovi nepresegljiva fizična danost, je eden od imanentnih pogojev moderne družbe.

Brez participacije pri popolni preobrazbi podob glede tega, kaj naj bi bilo dobro življenje, kako naj bi izgledalo in kako naj bi se do njega prišlo, železnici ne bi uspelo. Zato je lokomotiva  v razvitih državah postala prispodoba napredka, v zaostalih pa revolucije. Še danes politiki uporabljajo sicer že nekoliko zastarele »železniške prispodobe«, kot je tista o »francosko-nemškem vlaku«, na katerega moramo skočiti, če hočemo (p)ostati del »jedrne Evrope«.

Toda te nove predstave o tem, da je mogoče s pomočjo železnic odpotovati kamorkoli in uspeti kjerkoli, če si le marljiv, vztrajen in premoreš kanček ustvarjalnega duha in da so sorodstvene vezi, pokroviteljska podpora lokalnih mogotcev ali Cerkve v primerjavi s tem manj pomembne, so se na politični ravni spopadale s predstavami, da je legitimni izvor oblasti edinole Bog, da cesar vlada po milosti božji, da so lahko visoki predstavniki oblasti in državni uradniki le iz vrst plemstva in da so kmetje zemljiški gospodi še vedno dolžni opravljati tlako. Duh ljudskega kapitalizma, ki je zavel v času ekspanzije železniškega omrežja na osnovi zasebne pobude in je to ekspanzijo tudi omogočil,  je bil v ostrem nasprotju s politično kulturo podložnosti, v kateri je bilo glavno vodilo, da si zvesto in pridno služil ter držal jezik za zobmi. Pa tudi z duhom ustave iz leta 1811, ki je v osnovi že pripoznala, da so pred zakonom vsi ljudje enaki.

Vseprisotna ovaduška država, ki jo je z genialno potrpežljivostjo ustvaril knez Metternich (človek, ki je bolj kot »presvitli« cesar  vedel vse o vsakomur, ki je v državi kaj štel, in veliko o vseh, ki so pretendirali na to, da bi lahko kaj šteli), je bila po svojem duhu v nespravljivem nasprotju z Avstrijskim cesarstvom kot nastajajočim železniškim imperijem. Ta država je bila sicer pravna država v smislu enakosti pred zakonom in je od vladarice Marije Terezije dalje vse bolj postajala država vladarju zvestega uradništva in tudi sam cesar se ni več imel za utelešenje Boga na zemlji, temveč za prvega služabnika imperija. A je branila privilegije, pridobljene z rojstvom in/ali podedovanim bogastvom ter večino prebivalstva držala v okovih tlačanstva. Tisti, ki so bili pripravljeni vlagati v donosen, a kljub vsemu tvegan posel gradnje železnic, pa so želeli in upravičeno zahtevali, da bi jim vladali ne zgolj po milosti božji ter interesih in kapricah visokega plemstva, temveč ob tem vsaj v okviru ustavne monarhije, če že ne republike. V njej naj bi imelo prvo in zadnjo besedo ljudstvo prek svojih na svobodnih volitvah izvoljenih predstavnikov oziroma tisti del moškega prebivalstva, ki ni v odvisnem razmerju do nikogar in plačuje dovolj visoke davke.

A ko se je na kontinentu v začetku tridesetih let 19. stoletja začela ekspanzija gradnje železniških prog, je kmalu tudi najbolj konservativnim mogotcem postalo jasno, da je brez železnic imperij obsojen na propad. Če ne zaradi drugega, pa zaradi grožnje, da  se bosta mogočni Prusija (s svojimi ambicijami postati vodilna država nemško govorečega prostora) in Francija (večstoletna habsburška tekmica) lahko s pomočjo železnic hitreje razvijali. Kasneje pa se je pojavil še strah, da bosta svoje čete iz zaledja na mejo premikali veliko hitreje. Če je pehotni polk na večdnevnem maršu dnevno v najboljšem primeru lahko premagal razdaljo 50 km, se je lahko s pomočjo vlaka že  v zgodnji dobi železnic  v istem času premaknil za 300 km in več.

 

TOPOGRAFSKO-GEOGRAFSKI IN POLITIČNI IZZIVI GRADNJE ŽELEZNIC V HABSBURŠKI MONARHIJI

Avstrijsko cesarstvo je vsaj toliko kot za vojaško moč potrebovalo železnice za svoj gospodarski razvoj. Z vse večjim razvojem in pomenom trgovine, obrti in industrije je namreč še bolj do izraza prišla  splošna neugodna topografija njegovega ozemlja. To se je po koncu napoleonskih vojn razširilo tudi na severno Italijo in Dalmacijo, s tem pa so postale še važnejše prometne povezave v smeri sever-jug in obratno, kjer so njegov teritorij sekale visoke gorske alpske in dinarske verige. Večinoma je promet pred obdobjem železnic potekal po rekah, večina za plovbo primernih pa je v cesarstvu v smeri vzhod- zahod. Glavni rudarsko-industrijski centri so bili severno od Alp na območjih današnje Poljske, Češke, Slovaške in Spodnje Avstrije, najbolj pomembni pristanišči, Trst in Benetke, pa južno od njih.

Gorata topografija terena  je v času, ko je tudi v strokovnih krogih veljalo prepričanje, da se prek hribov ne da graditi običajnih železniških prog, za Avstrijsko cesarstvo oz. njegov »avstrijski del«  predstavljala tehnični, finančni in politični izziv. Najprej pri gradnji proge med prestolnico Dunaj in največjima pristaniščema Trstom in Benetkami, ki jo ločuje več alpskih grebenov. Tehnični zato, ker takratne lokomotive že na blagih vzponih, na katerih bi se na 1 km dvignile za nekaj metrov, niso bile sposobne vleči tovora.  Finančni zato, ker bi bilo potrebno graditi veliko daljše proge s številnimi predori, viadukti in mostovi okoli hribov. Politično pa zato, ker bi  vsaka proga med Dunajem in Trstom, ki ne bi šla čez hribe, morala v času zelo napetih odnosov med ogrskim in avstrijskim delom takrat še enotnega cesarstva, potekati vsaj v neposredni bližini Ogrske, če že ne prek njenega ozemlja.

Spomniti se je treba, da v marcu leta 1848 ni prišlo le do revolucionarnega vrenja na Dunaju in v drugih, zlasti okupiranih italijanskih mestih, na katerih so vstajniki zahtevali  odpravo cenzure, razširitev volilne pravice, uvedbo ustavne monarhije ter odstop osovraženega kneza Metternicha. V Lombardiji, Benečiji in na Ogrskem je  tega leta prišlo do narodne vstaje proti habsburški nadvladi in zahtev po samostojnosti. Na Ogrskem je bila posledica geste pravkar okronanega osemnajstletnega cesarja Franca Jožefa, ki je brez pravne podlage odpravil priznanje svežnja zakonov, s katerim je Ogrska marca vzpostavila svojo gardo in državni proračun ter odpravila tlačanstvo. Te svoboščine je svojim ogrskim podanikom priznal njegov odstopljeni predhodnik, dobrodušni, a slaboumni cesar Ferdinand I. Habsburško-Lotrinški, sicer njegov stric.

Na Ogrskem je zato pod vodstvom Lajoša Kossutha junija istega leta izbruhnila splošna narodno- demokratična vstaja, ki  je uvedla predstavniško parlamentarno obliko vladavine. Zatrli so je šele leta 1849 s pomočjo 200.000 rednih in 80.000 pomožnih vojakov ruskega cesarja Nikolaja I. Politično se je položaj stabiliziral šele leta 1867 s pogodbo, na osnovi katere je nastala avstro-ogrska monarhija. V njej je Ogrska težila tudi k čim večji gospodarski neodvisnosti in k razvoju lastnega, z avstrijskim čim manj povezanega železniškega sistema, kar je imelo negativne posledice tudi za razvoj železnic pri nas.  A o tem kasneje.

 

GEOGRAFSKO-GEOLOŠKI, TEHNOLOŠKI IN POLITIČNI VIDIKI TRASIRANJA IN GRADNJA JUŽNE ŽELEZNICE IN BOROVNIŠKEGA VIADUKTA

Ob ustoličenju Franca Jožefa za cesarja je Avstrijsko cesarstvo nujno potrebovalo železniško povezavo prestolnice z glavnima pristaniščem, ki pa ni smela potekati preko ali v neposredni bližini ozemlja Ogrske.

Mladi cesar se je odločil za drzno potezo. Ne glede na zatrjevanje stroke, da se čez gorovje Semmering ne da zgraditi normalne železniške proge, temveč ga je mogoče preiti le z zobato železnico ali žičnicami, je podprl že leta 1844 pripravljen načrt ing. Carla Ghege, ki je progo speljal drzno in elegantno čez  gorovje Semmering. Takrat 46-letni Ghega je že imel bogate izkušnje tako z gradnjo gorskih cest kot tudi z gradnjo železnic in je veljal za enega vodilnih strokovnjakov na tem področju v cesarstvu. Znano mu je bilo, da so v ZDA med Chicagom in Baltimorom zgradili progo, ki vodi čez manjše hribovje. Med gradnjo proge čez Semmering se je z ekipo strojnih inženirjev odpravil v ZDA, kjer so preučili takrat najsodobnejše lokomotive ter tri različne tipe ob povratku razstavljene pripeljali s seboj.

Na podlagi podrobnega preučevanja njihovih lastnosti za vleko navkreber je ing. Wilhelm von Engerth leta 1854 izdelal lokomotivo, ki je zmogla vleko prek Semmeringa in skoraj za dvakrat presegla zahtevano hitrost vleke  ter tako na laž postavila cesarsko-kraljevo inženirsko zbornico. Tender oz. zalogovnik premoga je Engerth integriral v samo lokomotivo ter tako nekoliko znižal skupno težo lokomotive in tenderja. Z dodatno težo je ustvaril dodaten pritisk na kolesa ter s tem povečal njihov oprijem. Lokomotiva z vgrajenim tenderjem je bila tudi krajša in je tako lažje manevrirala po vijugastih progah, ki jih je bilo potrebno graditi na dolgih vzponih in spustih prek gorovij.

Pri odločitvi za gradnjo normalne proge prek Semmeringa je cesar lahko računal na podporo svojega starega strica, nadvojvode Janeza, ki je načeloval Štajerski in se je še kako dobro zavedal gospodarskega in siceršnjega pomena železnice.  V veliki meri je tudi zaslužen, da je trasa Južne železnice od Gradca dalje potekala v smeri proti Celju, se pravi spodnji Štajerski in ne čez Koroško.

Gradnja proge prek Semmeringa je bila politično pomembna tudi zaradi tega, ker je omogočila zaposlitev velikega števila brezposelnih delavcev z Dunaja in njegove okolice. Na začetku so se lahko na gradbišče vozili z vlakom po že zgrajeni progi z Dunaja do Gloggnitza, ki leži že v podnožju Semmeringa. Mlademu cesarju je za utrjevanje njegove osebne oblasti in prestiža seveda prišel prav velik gradbeni podvig (gradnja prve gorske proge na svetu).

Poimenovanje te železnice za »južno« je bilo povsem logično glede na dejstvo, da naj bi povezala simbolno, politično, upravno in v veliki meri tudi finančno središče monarhije z na jugu ležečim največjim pristaniščem v državi.

Glede na to, da še ni bilo dokazano, da bo čez hribovite odseke proge lahko že potekala vleka z za to dovolj zmogljivimi lokomotivami ter siceršnje velike stroške izgradnje proge po tako zahtevni trasi, je bilo logično, da še tako velika zasebna družba ob še tako velikih ugodnostih ne bi bila pripravljena prevzeti vseh tveganj in zgraditi proge. Zato jo je ob velikem posegu v državo blagajno in najetju velikih kreditov pri največjih takratnih evropskih bankah gradila država. Pri njenem načrtovanju so glede poteka trase prek slovenskih dežel potekale vroče razprave, predvsem glede poteka trase naprej od Ljubljane proti Trstu.

Če bi želeli železnico speljati čim bližje gorenjskim fužinam, plavžem in drugi industriji v takrat najbolj razvitem delu slovenskega ozemlja, potem bi trasa proge potekala od Ljubljane preko Škofje Loke in Poljanske doline v dolino Idrijce(in v bližini takrat gospodarsko izredno pomembnega rudnika živega srebra v Idriji) ter nato pri Sv. Luciji oz. današnjem Mostu na Soči po dolini Soče v smeri proti Trstu.  Toda izračuni so pokazali, da bi bila proga čez Kras ne le za okoli 50 km krajša, temveč tudi za dobrih 9,5 milijona goldinarjev cenejša. A pri sami gradnji se je  izkazalo, da so bile predpostavke gradnje preko takrat še slabo raziskanega Ljubljanskega barja in kraškega sveta  preveč optimistične.

Pri podrobnem trasiranju Kraške proge pa se niso odločili za krajšo in terensko manj zahtevno gradnjo od Ljubljane po severnih obronkih Ljubljanskega barja na Vrhniko in od tam proti Logatcu, temveč za gradnjo, ki je od Brezovice prek Notranjih Goric do podnožja Žalostne gore oz. Preserja prečkala takrat le delno meliorirano Ljubljansko barje in po obronkih Rakitniške planote potekala do Borovnice. Tu je prek mogočnega Borovniškega viadukta prečkala dolino ter se v nadaljevanju prek Jelenovega viadukta oz. Dolinskega mosta, po katerem še danes poteka železniški promet, vzpenjala naprej proti Verdu in Logatcu. Še danes ni razjasnjeno, zakaj je bila izbrana ta varianta poteka trase proge med Ljubljano in Logatcem. Protesti vrhniških tovornikov in furmanov, ki so se zavedali, da jih bo železnica spravila ob posel, le težko služijo kot pojasnilo, saj so bili tovrstni protesti tudi drugje, a to ni preprečilo gradnje železnice. Je bil vase prepričani glavni načrtovalec proge Ghega kot Benečan prepričan, da močvirna tla ne morejo predstavljati velikih težav za gradnjo? Je videl v premostitvi borovniške doline z mogočnim viaduktom priložnost, da sebi in cesarju postavi monumentalen spomenik? So tudi bančni krogi namignili, da naj se izbere na videz cenejša, dejansko pa dražja varianta, ker si bo potrebno pri njih izposoditi še večje količine dobro obrestovanega denarja?

Izkazalo se je, da je bila tudi od Logatca naprej gradnja veliko dražja od predvidene. Za napajanje lokomotiv na kraškem terenu je bilo potrebno zgraditi dolg in drag vodovod ter zasipati in utrditi številne vrtače. Od Postojne dalje, še posebej pa med Pivko in Nabrežino, je bilo potrebno poleg ustrezne oskrbe z vodo poskrbeti tudi za zaščito pred burjo in snežnimi zameti, ki jih je ustvarjala pozimi. Je pa proga potekala skozi gozdove v lasti mogočnega in politično vplivnega barona Alfreda 1. von Windishgrätza, enega od ključnih mož, da je odstavljenega cesarja Ferdinanda 1. Avstrijskega zamenjal prav mladi in neizkušeni Franc Jožef, ki sicer to verjetno ne bi postal brez svoje ambiciozne in vplivne matere. Še eno dejstvo, ki napeljuje k špekulacijam o prevladi političnega nad strokovnim odločanjem o trasi proge?

Proga je bila slovesno odprta z velikim slavjem na železniški postaji v Trstu, v navzočnosti samega cesarja, katerega vlak se je 26. in 27. julija 1857 z vsem ceremonialnim rompompomom ustavil na vsaki večji postaji med Dunajem in Trstom. Zaradi mogočnega viadukta tudi v Borovnici. Položen je bil samo en tir in vsa dela še niso bila končana.  A končni račun je namesto prvotno načrtovanih 16.828.413 goldinarjev znašal kar 129,6 milijona goldinarjev ali  8-krat več.

[1] Herman Glaser, 1994, str. 8, citirano po Janez Cvirn/Andrej Studen; 2001, str. 4

[2] Citirano po Cvirn, J.; 2001, str. 4

OBDOBJE ZASEBNE GRADNJE ŽELEZNIC IN RAZPRODAJA DRŽAVNIH PROG

Že med samo gradnjo Južne železnice se je izkazalo, da država v doglednem času enostavno ne bo zmogla graditi vseh potrebnih prog. Če bi načrtovano železniško omrežje gradila s takšnim tempom, kot je gradila železnice do leta 1854, bi bila za izgradnjo potrebna štiri desetletja.

Z zakonom o podeljevanju koncesij za graditev železnic je država 14. septembra 1854 (torej še v času gradnje Kraške proge) naredila obrat in gradnjo železniških prog pod svojimi pogoji prepustila zasebnemu kapitalu. S pridobitvijo koncesije je koncesionar pridobil izključno pravico do gradnje med začetno in končno točko proge, do vseh priključkov nanjo, razen v primeru priključitve strateško vojaško ali gospodarsko pomembnih krajev. Po določilih zakona je koncesija trajala 90 let, potem pa naj bi koncesionar progo v stanju, ki omogoča njeno obratovanje, brezplačno prenesel na državo. Da bi olajšali in pospešili nastanek za gradnjo daljših prog sposobnih družb, so smeli koncesionarji ob predhodni odobritvi finančnega ministrstva izdajati železniške delnice in obligacije.

Država se je s tem – potem, ko je bila edini graditelj železnic – popolnoma umaknila iz gradnje železniških prog ter si pridržala le pravice splošnega usmerjanja prometne oz. železniške politike, odvzema koncesij v primeru prekoračitve rokov ali neupoštevanja pogojev, pod katerimi so bile izdane, ter potrjevanja prevoznih tarif. Objavila je tudi splošni načrt gradnje železniškega omrežja oz. 32 prog na ozemlju celotne države. Med njimi so bile naslednje proge, ki so deloma ali v celoti potekale po današnjem slovenskem ozemlju: Velika Kaniža–Čakovec–Ormož–Ptuj–Maribor; Maribor–Celovec (in naprej preko Beljaka do Vidma v Furlaniji) in Št. Peter na Krasu (Pivka)–Reka.

Železniške delničarske družbe so se ustanavljale in pripravljale tako hitro, da so že v dveh letih po objavi zakona izdali koncesije za vseh 32 prog. Liberalizacija železnic pa je kot lokomotiva za seboj potegnila splošno liberalizacijo gospodarstva (ne pa tudi politike v smislu splošne volilne pravice za polnoletne državljane ter odločilne vloge parlamenta pri oblikovanju zakonodaje), ki je trajala do zloma dunajske borze leta 1873. To obdobje je znano kot obdobje avstrijskega liberalizma.

Država pa je šla še dlje od tega, da se nove proge gradijo izključno z zasebnim kapitalom, pri čemer za proge, za katere je najbolj zainteresirana, podeli tudi kreditne garancije. Z veliko hitrostjo je začela odprodajati tudi lastne že zgrajene proge. Leta 1854 je dolžina prog v lasti države znašala 994 km oz. slabi dve tretjini celotnega železniškega omrežja Avstrijskega cesarstva. Samo štiri leta kasneje pa je bilo omrežje dolgo že 2401 km, a od tega je bilo v državni lasti le še 13 km.

Eden od razlogov za prodajo državnih prog so bile  naraščajoče potrebe po financiranju vojske zaradi vojaških spopadov s Kraljevino Sardinijo za nadvlado v severni Italiji na eni strani ter  konflikti s Prusijo za prevlado v nemškem prostoru in rastoči apetiti po Bosni in Hercegovini na drugi.

S prodajo glavnih državnih prog se je država želela pogoditi s predstavniki velikih finančnih kapitalskih družb, da se v nadomestilo za ugoden nakup oz. dolgoročni najem donosnih prog zavežejo zgraditi nove strateško pomembne (a manj donosne) proge ter tako pomagajo vzpostaviti celovito železniško omrežje. Toda to je bil tudi izgovor, da so lahko vplivni industrialci in finančniki iz vrst visoke aristokracije ali z dobrimi povezavami z njo sklenili zase zelo ugodne posle.

Prodaji severne in jugovzhodne železnice je še v času gradnje Kraške proge sledila tudi prodaja prog v severni v Lombardiji in Venetu (z izjemo vojaško strateško pomembne proge med južno Tirolsko in Verono) mednarodnemu finančnemu konzorciju, v katerem so prevladovale francoske banke. Ta se je moral obvezati, da bo zgradil proge od Bergama do Monze, od Milana do Piacenze in Pavie ter do Vidma, Krmina in Nabrežine (priključek na Južno železnico). Pri gradnji železnic po Benečiji proti Trstu je morala Priviligirana delniška družba lombardijsko-beneških in centralno-italijanskih železnic upoštevati izrecno cesarjevo željo, da se predvidena trasa proge zaradi pomislekov o njeni izpostavljenosti vojaškim napadom z morja prestavi bolj v notranjost in zagotovi povezavo z avstrijskim železniškim omrežjem tudi prek Gorice. Družba si je izposlovala tudi pravice, da za gradnjo novih prog brez plačila carin uvozi potrebne materiale.

Ob odprtju Južne železnice poleti 1857 je bil Dunaj sicer povezan s Trstom, ne pa tudi Budimpešta (oziroma Budim in Pešta) in Zagreb in prav tako ne Koroška. Celovški politiki in industrialci so, naveličani čakanja države, dali pobudo in začeli z lastno iniciativo graditi progo po Dravski dolini proti Mariboru, a so že kmalu spoznali, da je to finančno prevelik zalogaj. Generalna železniška direkcija je zaradi pomanjkanja sredstev v Brestanici morala prekiniti gradnjo proge od Zidanega Mosta do Zagreba. Zaradi naraščajočega protiavstrijskega razpoloženja v severni Italiji je strateško vse bolj pomembna tirolska proga ostala nedokončana. Družba Orientalske železnice je imela načrte, da bi od Budimpešte prek Ptuja zgradila železniško progo, ki bi se nekje med Pragerskim in Poljčanami priključila na Južno železnico, ne pa tudi sredstev, da bi kupila slednjo.

 

POGOJI ROJSTVA NAJVEČJEGA ŽELEZNIŠKEGA KONCERNA NA EVROPSKEM KONTINENTU IN NJEGOVE POSLEDICE

Ambiciozni finančni minister Karel Ludwig von Bruck, ki je nastopil svoj položaj leta 1855,  je nameraval  pod enotno koncesijo združiti vse obstoječe in načrtovane nove proge med podonavskim delom cesarstva in Jadranskim morjem v mogočen srednjeevropski železniški koncern. Tega pa združiti z že ustanovljeno Priviligirano delniško družbo lombardijsko-beneških in centralno-italijanskih železnic ter s tem vzpostaviti največje železniško podjetje v Evropi. Da bi to dosegel, je moral biti vztrajen in spreten pogajalec ter vsem vpletenim ponuditi ugodnosti, zaradi katerih bi se le težko odrekli privolitvi v njegov načrt.

Po več krogih tajnih in napornih pogajanj sta dobro leto po slovesnem odprtju Južne železnice 23. septembra 1858 na Dunaju minister Bruck in trgovinski minister vitez Toggenburg podpisala štiri zapisnike s predstavniki mogočnega mednarodnega finančnega koncerna. V njem so imeli velik vpliv predstavniki različnih vej bankirske družine Rotschild, ki skupaj tvorijo ustanovno listino Družbe Južna železnica. Družba je bila kot koncesionar primorana prevzeti koroško železnico, izplačati že vplačana sredstva koncesionarjem hrvaških železnic ter prevzeti neporavnane obveznosti države pri gradnji železniških prog, ki so prešle v koncesijo družbe. Že 10. novembra istega leta se je k družbi pripojila tudi družba Orientalne železnice, ki je finančno ministrstvo pred tem zaprosila za spremembo koncesijskih pogojev, vendar ji minister Bruck tega ni odobril in jo tako skladno s svojim načrtom prisilil k združitvi z Družbo Južna železnica. Samo osem dni zatem so na izrednem občnem zboru tudi delničarji Lombarijsko-beneške in centralno-italijanske železniške družbe odločili za pridružitev k Družbi Južna železnica.

Po vseh zgoraj navedenih združitvah je omrežje Cesarsko kraljeve priviligirane Družbe južne-državne, lombardijsko-beneške in centralno-italijanske železnice  segalo od Donave pri Dunaju in Budimu do Jadranskega morja ter do meje s Švico in Bavarsko.  Ob ustanovitvi je imela družba v obratovanju 1396 km prog, 1105 so jih že gradili, za 632 km so imeli potrjene načrte.

Ministru Brucku je torej uspelo ustanoviti največjo železniško družbo na kontinentu. Vendar za ceno velikih ugodnosti, ki jih je pridobila omenjena družba:

 • pravica do gradnje lastnih železarn in železniških delavnic in naprav za gradnjo prog ter odpiranje in obratovanje rudnikov premoga za oskrbo za vleko na progah, na katerih ima družba koncesijo;
 • pravica do uvoza materiala za gradnjo novih prog z znižano carinsko stopnjo;
 • pravica, da v šestih mesecih po prevzemu brez odpravnine odpove službo tistim železniškim uslužbencem, ki so  zaposleni manj kot eno leto, ostale pa odpusti z odškodnino, katere višina je odvisna od dobe zaposlitve;
 • privilegij, da lahko v štirih mesecih po uradni ponudbi konkurenčne družbe za izgradnjo podaljška proge ali priključitvene proge pod istimi pogoji posel na vsem avstrijskem ozemlju prevzame družba;
 • prednostna pravica za pridobitev koncesije za gradnjo novih prog, za katere je zainteresirana država;
 • privilegij, da med trajanjem koncesije mimo odobritve družbe nihče ne more pridobiti koncesije za gradnjo proge oz. graditi proge med dvema točkama železniškega omrežja, za katerega ima družba koncesijo.

Takšnih ugodnosti si družba ne bi mogla pridobiti, če bi bila javnost in s tem domača industrija že v času pogajanj in podpisa pogodbenih listnih seznanjena z njihovimi določili. Toda pogajanja so potekala v obdobju t. i. Bachovega absolutizma (obdobja med letoma 1849 in 1859), ko je notranje ministrstvo vodil baron Alexander Bach. Na splošno je sicer znan tudi kot tisti, ki je uvedel učinkovito državno uradništvo, žandarmerijo in obvezno maturo, priznal obstoj slovenskega jezika in z namero, da čim več študentov študira na (nemškem) Dunaju, ukinil večino visokih šol po državi.  Zato so lahko potekala v tajnosti in javnost se je lahko šele post festum na podlagi parlamentarnih zahtev seznanila z vsebino koncesije (ne pa tudi s samim besedilom koncesijskega sporazuma). Zastopniki domače industrije so lahko le pisali protestna pisma in na dvor pošiljali razne delegacije s predlogi za spremembo koncesije, ne da bi lahko karkoli spremenili.

Vse te ugodnosti so imele posledice. Družba je imela praktično monopol nad železniškim prometom v celi državi, lahko je onemogočila gradnjo konkurenčnih prog (predvsem do Trsta), lahko je konkurirala domači industriji tako z izgradnjo lastnih proizvodnih kapacitet kot tudi z uvozom po znižani carinski stopnji. Družba je svoj monopol vizionarsko – tudi PRovsko – uporabila tudi za gradnjo luksuznih hotelov. Najprej na Semmeringu, ki je s tem postal letna rezidenca dunajske visoke družbe, potem na Tirolskem kot destinaciji za petičneže iz vse Evrope. Nazadnje še v Opatiji, ki jo je iz ribiške vasice spremenila v mondeno obmorsko letovišče, kamor so slaščice vsak dan dovažali iz najboljših dunajskih slaščičarn.

Ker so bili vplivni delničarji družbe tudi lastniki rudnikov in industrijskih obratov v tujini, je gradnja železnic kljub prizadevanjem vlade namesto domače proizvodnje v številnih primerih podpirala tujo. Tako se je npr. zgodilo, da premog iz zasavskih premogovnikov (kar je bil eden glavnih razlogov, da se je gradila železniške povezava med Dunajem in Trstom od Celja po dolini Savinje in Save) ni bil konkurenčen uvoženemu angleškemu premogu. Tudi livarne, železarne in jeklarne na območju današnje Slovenije in njene okolice so se lahko obrisale pod nosom za izredno donosne posle pri gradnji železnic. Številne so ostale tudi brez ustreznih povezav z železnico in bile tako zapisane propadu. V kasnejših pogajanjih o spremembi koncesijskih pogojev zaradi spremenjene politične in gospodarske situacije  je družbi uspelo, da jo je država oprostila izgradnje proge med Ptujem in Mariborom, kar je usodno vplivalo na razvojni zaostanek Slovenskih goric.

Na splošno je do leta 1866 oz. transformacije Avstrijskega cesarstva v avstro-ogrsko monarhijo na slabši razvoj slovenskih krajev ob železnici vplivala predvsem tarifna politika družbe, ki je z odobravanjem popustov omogočila, da so bili prevozi tovora po železnici do Trsta cenejši z Dunaja, Budimpešte in Zagreba kot pa iz Trstu veliko bližje Ljubljane (in seveda tudi Borovnice). Trgovsko-industrijska omrežja družbe so bila namreč zgoščena v metropolah monarhije in so na ta način svojim podjetjem in dobaviteljem omogočila konkurenčne prednosti. Potencial, ki ga je za razvoj na širša tržišča usmerjenega podjetništva z visoko dodano vrednostjo prinesla železnica,  je bil tako v veliki meri zmanjšan. Po drugi strani pa je železnica omogočila, da so lokalne trge preplavili cenejši izdelki iz domačih in tujih industrijskih središč in tako uničili lokalne obrtnike in trgovce.

Res je, da se je Borovnica z izgradnjo in obratovanjem železnice iz majhne, od Boga pozabljene vasice, začela razvijati v s svetom povezano obrtno-industrijsko naselje. Verjetno pa bi se razvila še veliko bolj, če do konca obstoja habsburške monarhije ne bi bilo  monopolnega položaja glede železniških prevozov v državi.

Vsaj z vidika razvoja Maribora je imel priviligiran položaj Družbe Južna železnica ugoden vpliv.  V Mariboru so namreč leta 1863 nastale centralne delavnice za izdelavo, vzdrževanje in popravilo voznega parka na območju prog družbe in z njimi velika delavska kolonija. Posredno je to in ugodna lega na križišču železnice Dunaj–Trst in Budimpešta–Čakovec–Ptuj–Pragersko–Maribor–Celovec–Beljak ter od tam dalje bodisi proti Furlaniji bodisi proti Tirolski vplivala na hiter razvoj industrije v Mariboru in okolici. Vendar pa od konca 19. stoletja dalje tudi na utrjevanje nemškosti mesta.

 

POLITIČNI RAZVOJ MED LETOMA 1859 IN 1867 IN NJEGOV VPLIV NA UPRAVLJANJE Z ŽELEZNICAMI IN ŽELEZNIŠKO POLITIKO V AVSTRIJI 

Italijanski krogi so v družbi svoj vpliv  takoj izkoristili za to, da so na italijanskem delu železniškega omrežja na vodilna mesta namestili italijansko uradništvo. To je bilo večinoma politično usmerjeno k podpori nastajajoči zedinjeni Italiji. V času spopadov  med Avstrijskim cesarstvom na eni ter združeno francosko in sardinijsko-piemontsko armado na drugi strani v Lombardiji in Venetu med letoma 1859 in 1860 je sabotiralo ukaze avstrijske vojske glede prevoza vojaških enot po železnici v tem delu cesarstva. Spomladi 1860 je bilo cesarstvo prisiljeno odstopiti Lombardijo in železniške proge so na tem delu prešle pod Italijo. Ker so bile v lasti privatne družbe, sicer niso mogle postati vojna odškodnina, vendar Italija ni mogla pristati na to, da bi jih še naprej upravljali s centrale na (sovražnem) Dunaju.  Zaradi novih mednarodno političnih razmejitev in razmer je bilo potrebno spremeniti koncesijsko pogodbo. Med pogajanji je Družbi Južna železnica  leta 1864 uspelo odkupiti 841 km prog v Piemontu, čeprav je imela do avstrijske države še velik dolg. S tem drznim manevrom je presegla svoje kapitalske zmogljivosti in obetal se ji je borzni zlom, ki so ga, kot kaže, uspele rešiti usklajene borzne mahinacije različnih vej »finančnih baronov« Rotschildov.

Ko se je položaj toliko stabiliziral, da bi družba lahko sklenila nov sporazum z Avstrijskim cesarstvom brez tveganja bankrota, pa je bilo leta 1866. po izgubljeni bitki s Prusi pri Karlovem Gradcu na Češkem,  slednje primorano izročiti Franciji še Venetooz. Benečijo, ki jo je Francija takoj zatem izročila Italiji. Ta poraz so po drugi strani unovčili tudi Madžari in izsilili ustavno reformo, po kateri je leta 1867 nastala dvojna monarhija oziroma Avstrijsko-ogrsko cesarstvo ali Avstro-Ogrska. Sestavljali sta jo dve enakopravni polovici: dežele krone sv. Štefana oz. Ogrska (Madžarska) in kraljestva in dežele, zastopane v državnem zboru (Avstrija). Vsaka je imela svoj parlament in svojo vlado, skupna so bila le ministrstva za finance, obrambo in zunanje zadeve. Proračuna teh ministrstev  sta določali delegaciji obeh parlamentov, ki sta se izmenično letno sestajali na Dunaju in v Budimpešti. Pogodbo sta morala vsakih 10 let potrditi oba parlamenta.

Družba Južna železnica je bila pred tem, da propade, ker ne Avstrija in še manj Italija nista bili pripravljeni priznati internacionalnega statusa železnic družbe na ozemljih druge države. Vendar ji je uspelo doseči, da je svoje obveznosti do Avstrijskega cesarstva poravnavala z naslova skupnega kosmatega donosa avstrijskih in benečanskih prog. Ker so bile slednje manj donosne, je moral donosnejši avstrijski del pokrivati izgube benečanskega železniškega omrežja. Tudi sicer se je družba v zapleteni mednarodnopolitični situaciji na osnovi svojih zvez, poznanstev in vpliva spretno rešila iz na videz nerešljivega položaja.

V spremenjeni  pogodbi z avstrijsko državo se je leta 1867 sicer morala za sedem let odreči prednostni pravici glede izgradnje druge železniške povezave s Trstom, znižati prevozne tarife (še zlasti za izvoz preko Trsta) ter namesto zagotovljenega obrestovanega donosa sprejeti fiksni donos na kilometer proge. Vendar si je sočasno (poleg drugih ugodnosti) zagotovila podaljšanje koncesijske pogodbe na 90 let,  oprostitev plačila dohodnine za obdobje 12 let in oprostitev gradnje proge Ptuj–Maribor ter – kar je bilo verjetno najbolj pomembno – pridobila je naročilo za graditev pristanišča v Trstu. To je še okrepilo njen monopolni položaj na sicer okrnjenem ozemlju Avstrijskega oz. avstro-ogrskega cesarstva. Trst je po izgubi pokrajine Veneto oz. Benečije postal tako rekoč edino avstrijsko pristanišče, njegov pomen pa se je spričo gradnje Sueškega prekopa še povečal.

Je pa zaradi političnih sprememb družba izgubila enotno upravo, tako da je za upravljanje italijanskega dela omrežja nastala uprava s sedežem v Torinu. Po ustavni reformi habsburške monarhije je morala družba ustanoviti še upravo za upravljanje svojih železnic na Madžarskem, s sedežem v Budimpešti.

Ogrska je pri svoji prometni politiki težila k temu, da bi bilo njeno železniško omrežje čim manj povezano z omrežjem v avstrijskem delu dvojne monarhije, kot se je tudi imenovala tako zasnovana država, saj je bil avstrijski cesar hkrati tudi ogrski kralj. Poleg tega je hotela prek svojega ozemlja čim prej vzpostaviti železniško povezavo z Reko kot svojim glavnim pristaniščem, kar je pomenilo, da je povezava prek slovenskega ozemlja s Trstom zanjo postala postranskega pomena.

Načrtovana in v večjem delu že vzpostavljena transferzalna železniška povezava med Bosno in Hercegovino in Slavonijo ter Tirolsko in Češko (katere del je bila tudi t. i. Rudolfova železnica) je izgubila svoj pomen in perspektivo prav zaradi nove politične situacije oz. prometne politike Ogrske. Del te za dvojno monarhijo sicer zelo pomembne transferzale je bila tudi proga med Ljubljano (s postajo v Šiški, dolgo časa nepovezano s postajo Južne železnice oz. sedanjo glavno železniško postajo) in Trbižem.

Prav  tako politično ni bila več primerna zamisel, da bi proga, ki je iz Ljubljane leta 1894 dosegla Novo mesto in 1913 Belo Krajino, postala sestavni del transferzalne povezave Dalmacije s Tirolsko in Češko. To je šele leta 1907 omogočila posebna pogodba med Avstrijo in Ogrsko o gradnji za vso državo pomembnih strateških železniških povezav. Vendar do leta 1910 proga, ki bi prek Slovenije povezala Dalmacijo s SZ monarhije, še ni bila niti trasirana in je bila končana šele maja 1914, se pravi tik pred izbruhom 1. svetovne vojne.  Na ogrskem delu oz. od Metlike dalje je bila proga zgrajena tako, da ni omogočala večjih obremenitev in hitrosti.

K slabi prometni povezanosti obeh delov države je še dodatno prispevala politika Družbe Južna železnica, ki v Zidanem Mostu ni hotela vzpostaviti neposredne povezave iz Zagreba proti Ljubljani, pač pa so morali vlaki voziti do Celja in potem od tam v Zidani Most ter proti Ljubljani (in seveda obratno, iz Zidanega Mosta v Celje za Zagreb). Kljub temu pa je po aneksiji Bosne in Hercegovine leta 1878 družba za prevoz hlodovine iz bosanskih gozdov nudila tako velike popuste, da ji pri dostavi po železnici do Trsta hlodovina s Trstu bližnje Notranjske ni mogla konkurirati.

Spremenjene politične razmere so poleg monopolnega položaja  lokalnemu razvoju neprijazne investicijske in tarifne politike Družbe Južna železnica dodatno prispevale k temu, da ne le Južna železnica, temveč železnica na Slovenskem nasploh, ni izpolnila vseh svoj obetov in izkoristila svojega razvojnega potenciala. Kljub skokoviti gradnji železniških prog v obdobju koncesijske politike izgradnje železnic (1854-1874) v Avstrijskem (do leta 1867) oz. avstro-ogrskem cesarstvu (po letu 1867) – ko se je dolžina prog v državi pošesterila – pa   na širšem območju današnje Slovenije ni bilo vzpostavljeno optimalno  železniško omrežje. Do tega kljub izgradnji nekaterih pomembnih prog ni prišlo niti kasneje.

 

PONOVNA VZPOSTAVITEV SISTEMA DRŽAVNIH ŽELEZNIC

Koncesijska gradnja železnic je izgradnjo železniškega omrežja sicer res izredno pospešila, vendar na nezdravih temeljih pretirane izdaje državnih poroštev za izgradnjo prog. »Naravna posledica tega sistema je bila, da so se podjetniki raje posluževali enostavnejšega in lažjega načina za uravnovešanje bilanc in se obračali naravnost na državno blagajno, da jim posodi manjkajoče vsote do obresti. Na odplačevanje teh predujmov nobena od podjetniških družb ni nikoli resno mislila. Ta način je bil lažji kot pa izvajanje budne kontrole ob graditvi, da bi se izdatki čim bolj zmanjšali, da bi proge racionalno obratovale in da bi skušali doseči čim več prihodkov«.[1]

Zadolževanje zasebnih železniških družb je zašlo v spiralo najemanja vedno novih kreditov za poplačilo obresti na predhodno izposojo denarja, ki je ni bilo mogoče ustaviti. Izgube so samo pri  Družbi Južna železnica dosegle več sto milijonsko vsoto. Družbe so izgube hotele pokriti z zvišanjem tarif, čemur pa se je uprlo gospodarstvo, ki je nasprotno zahtevalo njihovo znižanje. Če k temu dodamo še finančne špekulacije pri gradnji železnic in rastoča politična pričakovanja glede državnih poroštev za gradnjo železnic (za katere je bilo jasno, da ne bodo rentabilne), je moralo priti do  zloma. Ker so bila vlaganja v železnico in z železnico povezane dejavnosti samo središče gospodarskega razvoja v 2. polovici 19. stoletja, ni moglo biti drugače, kot da je zlom finančnega balona, ki ga je poganjala na državnih garancijah temelječa politična in finančna špekulacija, pripeljal tudi do splošnega finančnega zloma ter s tem  splošne gospodarske krize.

To se je zgodilo v letu 1873, ko je 9. maja prišlo do zloma Dunajske borze. Bilo je ravno v času, ko je Dunaj ob 25-letnici vladavine cesarja Franca Jožefa gostil svetovno razstavo, s katero se je hotela monarhija pred očmi domače in svetovne javnosti prikazati v vsem svojem blišču in slavi.

Zaradi borznega zloma, h kateremu so v veliki meri prispevale same, železniške družbe niso mogle več dobiti kreditov za gradnjo prog. Gradnja prog je bila ključnega pomena za razvoj gospodarstva in to se je začelo ustavljati, posledično je hitro rastla brezposelnost. Zlasti močno je bila prizadeta Kranjska, ki je bila sočasno podvržena še epidemiji živinske kuge in uničenju vinogradništva zaradi trtne uši.

Država je najprej ustavila podeljevanje novih koncesij in preklicala vse koncesije za proge, ki se še niso začele graditi. Podjetjem, ki so se zaradi tega znašla v težavah, je država svetovala, naj se priključijo finančno močnejšim družbam ali pa naj gredo v stečaj. Izkazalo se je, da so brez novega kreditiranja tudi finančno najmočnejše družbe nelikvidne in tako tudi po nizki ceni ne morejo prevzeti podjetij, ki so se znašla v težavah. Večina družb je tako šla po drugi poti.

Na prenapihnjenih državnih poroštvih temelječ trg  je odpovedal in na njem temelječa zasebna pobuda ni več zmogla gradnje železnic. Te pa je bilo kljub vsemu potrebno graditi še naprej, saj železniško omrežje še zdaleč ni bilo sklenjeno in razširjeno v vseh delih monarhije. Popolna ustavitev gradnje pa bi privedla do popolnega gospodarskega poloma. Vendar gradnja novih prog ni več temeljila na zasebnih železniških družbah, saj je država  – z izjemo Družbe Južna železnica – vse podržavila. V letih od 1875 do 1877 je železnice gradila samo država.

Kmalu se je pokazalo, da država ne more koordinirano upravljati vseh železniških prog in nadaljevati z gradnjo vsega načrtovanega železniškega omrežja. Med letoma 1877 in 1880 niso letno zgradili niti desetine  v primerjavi z obdobjem pred krizo. Položaj se je izboljšal šele po letu 1880, torej za številne brezposelne po dolgih sedmih letih. Nov sistem se je konsolidiral ob koncu desetletja in med letoma 1890 in 1913. Torej do zadnjega leta pred začetkom 1. svetovne vojne, ko se je železniško omrežje v državi povečalo s 15.273 km prog (od tega 6660 km državnih) na 22.981 km (od tega 18.859 državnih) .[2] Pri tem so državne železnice poslovale brez izgub in ob koncu dosegale 2,76 % kapitalski donos[3], kar je seveda veliko premalo, da bi bile same po sebi privlačne za zasebna kapitalska vlaganja.

Prišlo je do hibridnega sistema, v katerem je država prevzela obratovanje vseh ključnih prog, privatni pobudi pa prepustila samo lokalne proge. Pri tem je ostalo ključno vprašanje, kako se bodo krili za funkcionalno celovitost omrežja nujni odseki oz. proge, ki niso dovolj donosne za zasebni kapital ali pa celo ne morejo pokrivati svojih stroškov. Postavljala so se tudi vprašanja glede obračuna stroškov prevoza poštnih pošiljk in vojaštva.  Načeloma se je zadeva rešila z zakonom o lokalnih železnicah, ki pa je bil uveljavljen šele konec leta 1894. Zakon se je sicer izkazal za ustreznega in so ga po desetih letih podaljšali.

Nekatere dežele so že pred tem sprejele zakone za spodbujanje gradnje lokalnih železnic, pionirsko vlogo je imela Štajerska. Ta je tak zakon, ki pa je bil namenjen predvsem gradnji ozkotirnih železnic, sprejela že leta 1890. Kranjska je bila med zadnjimi in je ustrezen zakon sprejela šele v začetku leta 1896. Dežele so si sicer želele čim bolj spodbuditi gradnjo lokalnih železnic, obenem pa so se bale, da bodo te v primeru nerentabilnosti hudo finančno breme, ki bo dušilo siceršnji razvoj gospodarske in splošne infrastrukture.

Na naših tleh so bila tako v tem obdobju poleg Bohinjske železnice, ki je bila del transferzale od Češke do Trsta,  zgrajene lokalne proge  Ljubljana–Kamnik, Brezovica–Vrhnika, Kranj–Tržič, Ljubljana–Grosuplje–Kočevje, Grosuplje–Novo mesto (z odcepom za Stražo), Novo mesto–Metlika–Karlovec, Trebnje–Krmelj, Velenje–Mislinja–Dravograd, Murska Sobota–Hodoš, Ljutomer–Gornja Radgona, Grobelno–Logatec, Trst–Hrpelje – Kozina, Prvačina– Ajdovščina ter ozkotirni progi Trst–Poreč in Slovenske Konjice–Zreče.

Eden glavnih razlogov, da ni prišlo do integracije v bolj funkcionalen in konkurenčen železniški sistem na naših tleh,  je bil prav monopolni položaj Družbe Južna železnica, ki je imela v lasti Južno železnico kot hrbtenico železniškega omrežja v Sloveniji. Npr. ni dovoljevala, da bi potniški vlaki za Gorenjsko oz. z Gorenjske lahko peljali z oz. do glavnega železniškega kolodvora  na severu takratne Ljubljane, imenovanega »Južni kolodvor«, ampak so imeli izhodiščno oz. končno postajo v Šiški, imenovano »Gorenjski kolodvor«.

V tem kriznem obdobju se je vse bolj kazalo, kako nujno potrebuje država, še posebej njen industrijsko najbolj razvit SZ del, železniško povezavo s Trstom, ki pa ne bo v lasti ali pod neposrednim vplivom Družbe Južna železnica. Toda boj za drugo zvezo s Trstom je trajal kar 30 let.

Konsolidacija sistema državnih železnic je vladi leta 1901 končno le omogočila, da je parlamentu (leta 1901) v odobritev predložila obsežen investicijskih program za graditev prog pod krilatico »druge zveze s Trstom«. Ta je bila dokončana leta 1906 in je bila drugi izjemen železniški gradbeni podvig za povezavo čeških in zgornjeavstrijskih industrijskih središč s Trstom prek našega ozemlja. Ta povezava je  po skoraj štiridesetih letih pomenila tudi dejanski konec monopola Družbe Južna železnica za železniški promet z največjim pristaniščem v državi, takrat tudi enem največjih v Sredozemlju.

Mohorič je položaj železnic na  Slovenskem ob  razpadu Avstro-Ogrske opisal takole: »Obsavska proga od Zidanega mosta proti Brežicam, na kateri je promet nenehno naraščal, je bila enotirna z zelo majhno zmogljivostjo. Rogaška železnica ni imela zveze z zagorsko železnico proti Krapini. Ljutomerske železnica ni imela povezava s ptujsko progo. Potniki iz Ljutomera v Maribor so morali potovati v tranzitu prek avstrijskega ozemlja od Radkersburga (Radgona) do Špilja. Zahodni prekmurski lokalki od Murske Sobote do Hodoša je manjkal priključek na ljutomersko in ptujsko progo ter so ji morali dovažati premog za obratovanje iz Dolnje Lendave s kamioni v Mursko Soboto. Proga med Metliko in Karlovcem, ki bi lahko nekoliko razbremenila zasavsko progo, je bila v gradbenem oziru nezmožna vsake večje obtežitve. Zgrajena kot lokalka zadnje vrste ni mogla prevzeti tranzitnega prometa in je postala namesto razbremenitve prava prometna ovira.« [4]

 

IZZIVI MODERNIZACIJE ŽELEZNIC V SLOVENIJI DANES

Dolgo smo napačno verjeli, da je bilo v času Avstro-Ogrske na širšem ozemlju slovenskih dežel železniško omrežje nedograjeno in podoptimalno  zgolj zato, ker smo bili kot narod v Avstriji obravnavani drugorazredno. Prav tako smo dolgo napačno upali, da se bo z ukinitvijo kapitalizma razvilo sodobno železniško omrežje po meri vseh ljudi in krajev, ki so si ga želeli. Te sanje je  desetletje po koncu 2. svetovne vojne že začel nadomeščati nov sen o avtomobilizaciji družbe.  Na srečo je avtomobil zato, ker smo se navadili, da bi vedno in povsod šli samo še z avtomobilom,  postal sam sebi največji sovražnik. Izhod iz slepe ulice avtomobilizacije pa k sreči temelji tudi na ponovni oživitvi in modernizaciji železnic. Vendar je pri tem spet potrebno upoštevati specifike geografije, topografije in poselitvene strukture Slovenije. Na globalni ravni je ključno merilo te modernizacije nadaljnje skrčenje prostora kot stroška v času oziroma to, da se z železnico čim prej pride iz točke A do točke B. Zato se okrnijo, če že ne uničijo kvalitete fizičnega prostora in krajine, po kateri potekajo super hitre železniške povezave. Potrebno se je zavedati, da bi od super hitrih železniških prog, po katerih brzijo vlaki s hitrostjo 250 in več km/h, imela kaj samo Ljubljana.

Če hočemo, da bo železniški promet hrbtenica javnega potniškega prometa v Sloveniji in pomemben del regionalne logistike, so potrebne temeljita prenova in nadgradnja obstoječega omrežja, njegova integracija in digitalizacija. Tako da bo vsaj na ravni ljubljanske urbane regije lahko služil kot hrbtenica javnega potniškega prevoza, v katerem bo mogoče uvesti taktni interval potniških vlakov na 20 minut ali pol ure. Vlaki naj bi ne le iz Borovnice do Ljubljane, temveč tudi iz Kamnika, Grosuplja, Kranja in Litije vozili v taktu in v dobrih ali slabih dvajsetih minutah dosegli Ljubljano. Ob tem pa bo mogoče tudi iz Borovnice do Kamnika, Grosuplja, Kranja in Litije z vlakom na vsaj vsake pol ure priti manj kot v eni uri.

Potniki, ki potujejo čez Slovenijo, pa naj bi v udobju vožnje uživali ob pogledu na bežečo raznoliko in privlačno krajino (kar je še mogoče pri hitrostih okoli 120 km/h), imeli možnost uporabljati kakovostno povezavo s svetovnim spletom, potovali brez sedaj prepogostih zamud in imeli možnost na vsaki postaji za nadaljevanje svoje poti hitro in enostavno prestopiti na lokalni javni potniški prevoz ali prevzeti električni avtomobil ali (e) kolo. To bi bila ekološka modernizacija železnic na Slovenskem, ki bi bila po meri sedanjih in bodočih potreb njenih prebivalcev in obiskovalcev in zato seveda tudi trajnostna.

 

VIRI:

Knjižni viri:

 1. Brate, T.; 2007: Borovniški viadukt, Borovnica: Zgodovinsko društvo
 2. Bogić, M.; 1998: Pregled razvoja železniškega omrežja v Sloveniji in okolici, Ljubljana: Slovenske železnice, druga dopolnjena izdaja
 3. Cvirn, J. in Studen, A.; 2001: »Ko vihar dirjajo hlaponi«: k socialni in kulturni zgodovini železnic v 19. stoletju, Ljubljana: Slovenske železnice, Železniški muzej
 4. Judson P. M.; 2018: Habsburški imperij, Ljubljana: Sophia
 5. Košir, M., Bogić M., Rustja K.; 2016: Železniška proga Zidani Most, – Sežana – (Trst) (Koper), Maribor: Pro-Andy
 6. Mohorič I.; 1968: Zgodovina železnic na Slovenskem, Ljubljana
 7. Simoniti V., Štih P., Vodopivec P.; 2016: Slovenska zgodovina, drugi del, Ljubljana: EMKA
 8. Geschite der Eisenbahnen der oesterr. – ungar. Monarchie, Erster Band, Teil I.; 1897; Dunaj/Teschen/Leipzig
 9. Geschite der Eisenbahnen der oesterr. – ungar. Monarchie, Zweiter Band; 1898; Dunaj/Teschen/Leipzig
 10. Vodopivec P., (1987). Južna železnica in razvoj mest na Slovenskem v drugi polovici 19. stoletja. Kronika (Ljubljana), letnik 35, številka 1/2, str. 13-22.
 11.   Vodopivec P., (2000): Karl Ludwig von Bruck, Trst in Slovenci (file:///C:/Users/andrej/Downloads/2590-Article%20Text-6969-1-10-20201103%20(2).pdf)

 

Spletni viri:

 1. https://sl.wikipedia.org/wiki/Ju%C5%BEna_%C5%BEeleznica; obiskano dne 1. 3. 2022
 2. https://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovina_%C5%BEeleznice_v_Sloveniji; obiskano dne 1. 3. 2022
 3. https://www.borovnica.si/o-borovnici/znamenitosti/borovniski-viadukt/; obiskano dne 1. 3. 2022
 4. https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdbahn-Gesellschaft; obiskano dne 3. 3. 2022
 5. https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdbahn_(%C3%96sterreich); obiskano dne 3. 3. 2022
 6. https://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovina_%C5%BEeleznice_v_Sloveniji#Proga_Novo_mesto%E2%80%94Metlika%E2%80%94Karlovec_(1914); obiskano dne 3. 3. 2022
 7. file:///C:/Users/andrej/Downloads/3224-Article%20Text-8231-1-10-20201204.pdf (Andrej Pančur: Slovenski pogledi na skupni srednjeevropski gospodarski prostor v 19. stoletju), obiskano dne 3. 3. 2022

[1] Mohorič, 1968, str. 338

[2] Mohorič, 1968, str. 255

[3] Mohorič, 1968, str. 255

[4] Mohorič, 1968, str. 338

logo_spodaj_1

Ta spletna stran je del projekta «Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta«, ki ga je preko

LAS Barje z zaledjem sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj (EFRD).