Borovniški viadukt 1850 – 1944

Začetki propadanja viadukta

Izolacija železniške proge je bila na Borovniškem in tudi na ostalih viaduktih izvedena z zbito ilovico. Čeprav je bilo izvedeno odvodnjavanje, pa je voda z leti začela pronicati skozi plast ilovice vse do opečnatih obokov. Tako so zgornjo plast šele leta 1905 premazali z asfaltom in s tem vsaj delno preprečili vdor vode v ustroj viadukta. Žal pa je ta poseg prišel prepozno. Voda in zmrzal sta že načela opečnate oboke. Tudi promet je z leti postajal vse gostejši, vlaki pa čedalje težji in vse hitrejši. To je povzročilo, da so  tresljaji še bolj načenjali zgornji del viadukta. To je bilo še posebej izrazito v času prve svetovne vojne, ko so čez viadukt proti fronti vozili vlaki s težko vojaško opremo. Zaradi bližine fronte in pomembnosti železniških povezav v vojnem času, je Borovniški viadukt med prvo svetovno vojno varovala straža črnovojnikov. To so bile enote, sestavljene iz prestarih ali premladih mož za fronto. Opravljali so zaledne naloge, predvsem varovanje pomembnih vojaških objektov.

Stanje viadukta je nazorno opisal članek  časopisu Jutro v oktobru 1939: »Pazljivo oko odgovornih činiteljev pri progovzdrževalnih sekcijah se ni varalo pri raznih pregledih objekta in neprestanih zboljšavanjih in izmenjavah opeke, da v notranjosti zgradbe viadukta preveč popušča trdnost materiala. Posebno malo odpornosti je pokazala v notranjosti obokov se nahajajoča stara mokra opeka. Tudi suhi stari gradbeni material ni bil dosti boljši. Preiskave na domačih znanstvenih zavodih so pokazale nezadostno tlačno trdnost kg/cm2 v primerjanju z novo sedaj izdelano opeko. Toda nikdo ni kos nalogi, da bi se mogel pri istočasnem temeljitem zboljševanju in izmenjavanju obokov vršiti tudi istočasno neoviran vlakovni promet preko njih. Poskusi, da bi se zavarovali posamezni dotrpeli deli obokov z betonskimi plombami, se niso obnesli. Zdrobili so se in izpadli. Hrastove zagozde prehitro strohnijo ter tudi niso odporne, da bi nadomestovale nastale vrzeli.

Poleg navedenih notranjih »bolezni«, trpi borovniški viadukt tudi na bolečinah v »nogah«. Nekoliko resnice so res napisali o tem naši časopisi. Pretiravali pa so, ko so poročali, da trpijo rošti nosilnih stebrov zaradi osuševanja Ljubljanskega barja. Tudi trditev, da so hrastovi piloti, zabiti v dno močvirja zaradi nahajanja med zrakom in vodo odnehali ali celo strohneli, ne odgovarja povsem dejstvu. Zaradi tega bi mogel most prenašati še dolgo vrsto let težko pezo brzečih vlakov. Predvsem trpi nosilnost viadukta na dotrajani vrednosti gradiva v obokih samih.

Zato so se odločili strokovnjaki za odvod proge med Preserjem in Borovnico. Treba se je izogniti prehoda od brega Planine in Trebevnika preko pol kilometra široke doline nad tekom potoka Borovniščice ter speljati progo okoli vasi Borovnice, tako da preide bodoča zamišljena trasa v  sled tirov obstoječe proge v bližini sedanje postaje Borovnice z nadaljevanem proti Verdu, Logatcu in Rakeku.«

Pogled na Borovnico z viadukta. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Gornja etaža viadukta. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Zračni posnetek Borovnice 1935. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Borovniški viadukt. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Viadukt je bil najbolj načet od stebra št. 5 pa do stebra št. 13. Opečni oboki, debeli 120 centimetrov, so bili trhli do globine 80 centimetrov. Malta v fugah opek je bila popolnoma izprana. Poškodovana mesta so skušali popraviti tako da so v oboke izdolbli 50 centimetrov globoke odprtine in poškodbe zazidali z novo opeko in betonom. Za naporno in nevarno delo na obokih zgornje etaže viadukta v višini do 35 metrov, so izdelali poseben viseč oder. Zidarji so delali na odru, ki je zelo nihal, saj po dolini včasih piha zelo močan veter. Prišlo je tudi do nesreč, ko so delavci omahnili v globino. Nekaj se jih je končalo tudi s smrtnim izidom.

Seveda so se upravljalci železnic trudili, da bi Borovniški viadukt ohranjali v kolikor toliko dobrem stanju. Zaradi velikosti viadukta pa je bilo nemogoče zbrati dovolj denarja za resno obnovo. Progovna sekcija je 27. aprila 1927 poslala na Direkcijo državnih železnic:

»Dodatno k našemu poročilu št. 1786-25 z dne 17. 6. 1926 in 22. 12. 1926 sporočamo, da se rušijo olajševalni oboki še naprej. Odprtina v oboku pri 7. stebru je dosegla velikost 2.0 x 1.0 m, zato obstaja nevarnost, da se zruši cel obok, kar bi imelo za posledico, da se naglo zniža tir. Kaj bi temu sledilo, je lahko nedogledna katastrofa. Radi tega prosimo, da se nam takoj priskrbi vsaj 1500 kosov trdo žgane opeke (klinker) in vsaj 500 kg cementa, da si vsaj za prvo silo pomagamo.  Situacija je izredno resna, zato prosimo takojšnega odgovora, ali direkcija kaj ukrene ali ne, ker sicer bomo morali sami  nujno kupiti najpotrebnejši  material brez ozira na predpise: ni mogoče čakati, da nam še – le kaka nesreča odpre vrata, da pridemo do popravil, ki so sedaj absolutno potrebna. Gornja prošnja se tiče samo najnujnejšega popravila. S tem pa ni odložena naša prošnja, da se nam pripomore do kredita, da začnemo z definitivnim popravilom glavnih obokov.«

Straža na viaduktu med 1. svetovno vojno. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Razglednica Borovnice. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Potok Borovniščica z viaduktom v ozadju. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Urejanje ceste pod viaduktom. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Leta 1935 so se lotili ponovne izolacije zgornjega ustroja proge in delo zaključili leta 1938. Vse skupaj pa ni veliko pomagalo. Avgusta 1938 so opravili meritve vibracij viadukta in ugotovil nevarna nihanja v sredini viadukta med vožnjo vlaka. Zato so istega leta omejili največjo hitrost vlakov preko viadukta na 10 km/h in na viaduktu zvarili tirnice. Obenem so merili tudi višino podtalnice ob nekaterih stebrih viadukta. Za ta namen so skopali 15 metrov globoke vodnjake. Višina podtalnice se je gibala od 2 do 2,5 metrov pod nivojem zemlje, tako da so zgornji piloti pod temelji stebrov segali do 13 centimetrov iz vode. Da bi ugotovili natančno sestavo tal ob stebrih, so leta 1940 izvedli sondiranje terena v globini 15 metrov. Ugotovili so, da je teren naplavljen s peskom, kamenjem in ilovico. Avgusta 1938 je posebna komisija pod vodstvom ing. Maksa Klodiča opravila komisijski ogled stanja viadukta. Pripravili so več predlogov za rešitve Borovniškega viadukta. Prva je predvidevala gradnjo novega viadukta poleg obstoječega, vendar so to možnost opustili zaradi prevelike cene gradnje, poleg tega pa bi bil viadukt ponovno zgrajen na barjanskih tleh, kar bi pomenilo možnost pogrezanja. Druga varianta, ki jo je podpirala tudi oblast v Beogradu, je predvidevala izgradnjo ogromnega nasipa namesto viadukta. Ta nasip bi korenito spremenil izgled kraja, poleg tega pa ne bi bil dosti cenejši od viadukta. Tretji predlog je vseboval temeljito sanacijo viadukta tako, da bi z zajezitvijo dvignili nivo podtalnice in podzidali oboke oziroma jih celo zamenjali. Zaradi izrednih tehničnih zahtev in visoke cene so tudi ta predlog opustili. Kot četrto in obenem tudi najboljšo rešitev so predlagali izgradnjo obvozne proge od Preserja do Borovnice z opustitvijo Borovniškega viadukta.

Iz Dunaja v Trst

Železnica je v tridesetih letih devetnajstega stoletja dosegla evropska tla…

Gradnja viadukta

Borovniški viadukt je bil največji premostitveni objekt na trasi Južne železnice med Dunajem in Trstom …

Borovnica

Borovnica, mala vas na južnem delu Ljubljanskega barja, je v tistem času štela je približno petdeset hiš…

2. svetovna vojna

Pod vodstvom kapetana Žužka so na velikonočni četrtek, 10. aprila 1941 ob petih popoldne zaminirali Borovniški viadukt…

Gradnja nove proge

Borovnica je bila osvobojena 6. maja 1945, ko so vanjo vkorakale enote 29. udarne hercegovske divizije…

logo_spodaj_1

Ta spletna stran je del projekta «Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta«, ki ga je preko

LAS Barje z zaledjem sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj (EFRD).