Borovniški viadukt 1850 – 1944

Borovnica

Borovnica, mala vas na južnem delu Ljubljanskega barja, je v tistem času štela je približno petdeset hiš. S kakšnimi občutki so Borovničani sprejeli množico delavcev, ki so gradili viadukt lahko danes smo ugibamo. Dejstvo pa je, da se je od tistega daljnega 1850 leta življenje v vasi korenito spremenilo.

Med delavci, ki so prišli v Borovnico je bilo največ Furlanov. Stanovali so barakah okrog gradbišča, predvsem na Lazih in Dolu. Za njihovo oskrbo so na Dolu zgradili kuhinjo, na Lazah zdravstveno postajo, na travniku med Dolom in Lazami pa so naredili tržnico. Iz tistega časa so se ohranila tudi lokalna imena npr. Kužnica in Tržnica. Ob nedeljah je za tuje delavce potekala maša v italijanskem jeziku. Delovodje in inženirji so večinoma prebivali pri domačinih. Vsekakor je bila oskrba velikega števila delavcev zahtevna naloga, pri kateri je sodelovala vsa vas. Po izbruhu kolere leta 1855, ki je močno razredčila število delavcev, so na gradbišče iz Zakotka pripeljali tudi vodovod.

Gradnja železnice je za domačine pomenila dober vir zaslužka. Nekateri so za potrebe gradnje odprodali svoja zemljišča, spet drugi so sodelovali pri gradnji na tak ali drugačen način kot gradbeni delavci in prevozniki. Delo se je našlo tudi v kamnolomih in opekarnah. Marsikatera kmetija je bila v tem času zanemarjena, saj je želja po zaslužku začasno preusmerila predvsem moške na gradbišče. Za preskrbo delovne sile so domačini  v času gradnje lahko prodali vse tržne viške, cvetela je trgovina in gostinstvo. Prihod železnice je pomenil tudi razvoj kraja. Izboljšale so se ceste in začelo se je graditi vodovodno omrežje. Borovnica z okoliškimi vasmi sodi med gručaste vasi, ki so se razvile na podeželju v osrednji Sloveniji. Značilnost take pozidave so hiše, ki stojijo nekako na kupu, brez kakega predpisanega reda. Običajno obstaja v vasi glavna prometnica, na katero se navezujejo ostale ceste. V Borovnici je to današnja Zalarjeva cesta, ob kateri so se pod pobočjem Trebelnika gnetle hiše in gospodarska poslopja, potem pa so si proti Borovniščici sledili vrtovi, sadovnjaki, njive in travniki. Stari del Borovnice in okoliške vasi so to obliko deloma ohranile do danes.

S prihodom železnice se je v majhnem kraju marsikaj spremenilo. Svet je kar naenkrat postal nenavadno blizu in Borovnica z okolico se je začela naglo razvijati. Po deželnih postavah se je leta 1869 oblikovala županija Borovnica z naselji Borovnica, Zabočevo, Preserje, Kamnik in Rakitna s skupaj 4141 prebivalci. Sama Borovnica je tega leta štela 624 prebivalcev, leta 1880 pa že 749 oseb in je bila na 7. mestu po rasti števila prebivalcev med vasmi na Kranjskem.

Borovnica v začetku 20. stoletja. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Razglednica Borovnice. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Razglednica Borovnice poslana 1899. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Razglednica Borovnice. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Borovnica je bila od nekdaj znana po svoji gostoljubnosti in veliki narodni zavesti. Leta 1874 se je osnovalo bralno društvo, ki je postalo gonilna sila kulturnega in družabnega življenja. Ob pomembnih obletnicah in drugih narodnih praznikih so ljudje od blizu in daleč radi prišli v malo vasico pod mogočnim viaduktom. Pomemben pečat gibanju je dal predsednik društva Janez Borštnik.

Dve leti kasneje, 1876., se je v Borovnici odprlo novo šolsko poslopje. Mladina se do takrat ni obvezno poučevala, v okviru verouka so to počeli župniki ali organisti. Prav župnik Janez Skubic je leta 1848 dal pobudo za ustanovitev šole. Pouk je potekal v mežnariji (danes knjižnica). Za učitelja je bil imenovan Fran Papler, ki je s svojim znanjem in dejanji pomembno vplival na narodno zavest, prosvetno in kulturno življenje v kraju, aktiven pa je bil tudi na področju sadjarstva.

Prihod železnice je poleg družbenega povzročil tudi nagel gospodarski razvoj. Spremenila se je tudi podoba kraja. Zrasle so velike trške hiše, pojavljale so se trgovine in gostilne, razvijati se je začelo tudi vodovodno omrežje. Kot gonilna sila gospodarstva se je razvila lesarska dejavnost. Poleg velikih žag so zrasle tudi tovarne pohištva. Najpomembnejše so bile Kobijeva, Majaronova, Petričeva in Švigljeva žaga. Gradnja Južne železnice je že precej razvito žagarstvo v Borovnici še pospešila, prav tako izkoriščanje gozdov ter prodajo lesa v Trst in drugam. Počasi pa se je spreminjala tudi struktura prebivalstva. Borovničani so dobili službe na železnici, na žagah, nekateri so se vozili na delo tudi drugam. Naraslo je tudi število obrtnikov. Veliki zbor kmetijske družbe je leta 1868 predlagal, da se ustanovi podružnica družbe tudi za Borovnico.

Navkljub hitremu razvoju, pa se je v Potopisnih črticah, ki so jih objavile Kmetijske in rokodelske novice decembra 1894 v 49. številki, prikradel zapis, ki se je kasneje izkazal kot zelo resničen: »Potopisne črte. Iz Ljubljane v Ljubljano / Avtorji: Jos. Levičnik. Naslednja postaja Borovnica je znamenita zaradi orjaškega mosta, ki tik pred njo vodi železnico silno visoko čez dolino enacega imena. Prav za prav stojita dva mosta eden nad drugim v visočini kakih 20 sežnjev. Vse to: most in postajo, pa tudi grajenje železnice čez ljubljansko močvirje popisal sem v koledarju družbe sv. Mohora 1. 1874. stran 191. do 196. prav natančno in temeljito, tedaj se mi vidi ponavljanje vsega tega na tem mestu nepotrebno. Eno pa danes še omenjam Sicer bo morebiti marsikedo neverjetno otresal z glavo, bravši o mojih mislih, vendar pa jih izrečem, namreč: naši potomci bodo morebiti še doživeli, da bode železnica čez močvirje in borovniški viadukt — velikanska monumentalna razvalina. Marsikedo iz med nas starejših se še ve spominjati, koliko je bilo pomislikov zoper grajenje železnice čez ljubljansko močvirje, in da se je mnogo govorilo, da je bila njena izpeljava pripisovati po večjem le svojeglavni volji tedajnega trgovinskega ministra Brucka.«

Razglednica Borovnice poslana 1903. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Razglednica Borovnice. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Razglednica Borovnice. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Razglednica Borovnice poslana 1903. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Da bi prebivalstvo živelo v miru in varno, zasledimo v časopisju iz leta 1880 namero, da se v Borovnici ustanovi žandarmerijska postaja. Nasploh so bila osemdeseta leta 19. stoletja izredno zanimiva. Poleg ustanovitve »požarne brambe« so Borovničani lahko občudovali nove orgle v farni cerkvi in se, po znani navadi, silno sprli na županskih volitvah leta 1881. Manjkalo pa ni niti družabnih dogodkov in veselic. Najslavnejši trenutek je nastopil v nedeljo, 15. julija 1883, ko se je skozi vas z vlakom peljal sam cesar. Leta 1888 se je Borovnica še bolj povezala s svetom. Na prošnjo občine je Visoko c. kr. trgovsko ministrstvo 3. maja dovolilo z ukazom, da se ustanovi s pošto združena brzojavna postaja. Le-ta je odprla svoja vrata že 7. avgusta istega leta. Borovnice pa niso obšle niti naravne katastrofe in bolezni. Leta 1894 je v občini razsajala škrlatinka. Zbolelo je veliko otrok, tako da so morali zapreti celo šolo. Potres, ki je leta 1895 prizadejal Ljubljano, je v Borovnici in okolici poškodoval precej hiš, še posebej farno cerkev sv. Marjete in župnišče.

Tudi na gospodarskem področju se je Borovnica vse bolj razvijala. Poleg lesne industrije, ki je bila glavno gibalo gospodarstva, je leta 1901 za izkoriščanje železove rude na Kopitovem griču dobila dovoljenje Rudoslovna družba. Živinorejsko zadrugo so ustanovili leta 1909 z namenom pospeševanja živinoreje. Junija 1904 je Slovensko planinsko društvo slovesno objavilo odprtje urejenih poti v soteski Pekel. Tako je soteska postala priljubljena izletniška točka, ki so jo obiskovali od blizu in daleč. Zaradi vse večjega števila otrok je šola leta 1910 postala petrazrednica, šolsko poslopje pa je postajalo premajhno. Zato je krajni šolski svet junija 1913 objavil razpis za razširitev šolskega poslopja za štiri razrede. Zaradi prve svetovne vojne se je gradnja prizidka močno zavlekla. Končala se je šele leta 1925, šola pa je postala šestrazrednica.

Razglednica Borovnice. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Razglednica Borovnice poslana 1898. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Postaja Borovnica

Na platoju med Borovniškim in Jelenovim viaduktom so graditelji proge Ljubljana–Trst postavili železniško postajo. Poslopja je gradilo podjetje Kotnik. Postajo je vodil načelnik. Poleg so zgradili še pomožne objekte: oskrbovalno postajo za vodo, skladišča, kurilniško poslopje in okretnico za obračanje lokomotiv. Vzdolž celotne proge so postavili verigo železniških čuvajnic, namenjene so bile signalizaciji prihoda vlakov in pregledovanju proge. Na nasprotni strani nekdanjega viadukta stoji lepo obnovljena čuvajnica št. 666. Je edina ohranjena in obnovljena originalna železniška čuvajnica na celotni trasi Južne železnice in si jo je vredno ogledati. Do nje s sedanje železniške postaje vodi označena pot.  Levo pred Jelenovim viaduktom je bil postavljen stranski tir s kanalom za čiščenje lokomotiv in napajalnikom, katerega ostanki so še vidni, vendar dostop zaradi proge, po kateri poteka promet, ni možen.

Ker se je proga od postaje Borovnica proti Postojni začela strmo dvigati, so za pomoč na konec vlakov dopregli še eno lokomotivo, ki je potiskala težke vagone proti Logatcu. Od tam se je zadnja lokomotiva vrnila v Borovnico, preostala vlakovna kompozicija pa je nadaljevala pot naprej.

Poleg gospodarskega je imela postaja Borovnica, ki se je v času avstro-ogrske monarhije imenovala Franzdorf, tudi velik družbeni pomen. Na njej so Borovničani sprejemali svoje goste, ki so se trumoma vozili z vlakom na številne prireditve v Borovnici. Ob postaji je bila večja in dobro obiskana gostilna, katere poslopje ima danes namembnost večstanovanjske hiše.  Na postaji so se leta 1914 domačini poslovili tudi od  avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegove soproge Sofije, ki ju je atentator Gavrilo Princip ustrelil v Sarajevu. Po prvi svetovni vojni je do leta 1921 na postaji (zaradi bližine meje s Kraljevino Italijo, ki je bila takrat med Rakekom in Logatcem) delovala carina.

Postaja je bila med bombnimi napadi v letu 1944 močno poškodovana. Ob gradnji nove proge  so jo zaradi neustrezne lege in težje dostopnosti nadomestili z novo na drugi lokaciji, kurilniške prostore podrli, poslopje pa popravili in spremenili v stanovanjski blok. Še danes temu delu Borovnice pravimo
»Stara postaja«.

Postaja Borovnica – tloris. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Postajno osebje pred postajo. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Kurilniški delavci. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Borovnica se poslavlja od prestolonaslednika Ferdinanda 1914. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Čuvajnica 666

Čuvajnice spadajo med tipične in najbolj razširjene železniške stavbe svojega časa. V njih so živeli in delali čuvaji, katerih osnovna naloga je bila omogočanje varnega prometa. V času brez telefonov, telegrafov in tehnično še nerazvite signalizacije se je lahko razmeroma varen promet opravljal le s pomočjo čuvajev, katerih naloga je bila stalen nadzor proge v obe smeri in ravnanje s signali, dviganje in spuščanje zapornic na potnih prehodih, opazovanje mimo vozečih vlakov ter vseh železniških naprav in ustrezno ukrepanje v primeru nepravilnosti. Čuvaji so opravljali tudi prenos sporočil in tako dokaj uspešno nadomeščali kasnejši telegraf. Zaradi uspešnega izvajanja čuvajske služb, so morale biti čuvajnice postavljene zelo na gosto, tudi na manj kot 500 metrov, pod pogojem, da se je od ene do druge videlo. Med seboj se razlikujejo po velikosti in obliki. Velikost je verjetno določala vrsta in količina dela za določeno službeno mesto, arhitektura pa je bila prilagojena lokalnim zahtevam.

Na področju Borovnice so znani trije tipi čuvajnic različnih velikosti. Najmanjša z enim, srednja s tremi prehodnimi in velika s štirimi prostori. V Borovnici se je velika čuvajnica dolgo ohranila, po menjavi lastnika pa je podobo precej spremenila. Značilnost vseh je opazovalnica, nekakšen majhen, proti progi obrnjen prostor s tremi okni, ki je čuvaju omogočal opazovanje na vse strani. Na samem začetku so bile čuvajnice večinoma stanovanje za čuvaja z njegovo družino in službeno mesto. Kasneje, z razvojem signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav, so izgubile svojo funkcijo. Uporabljale so se le še kot stanovanja. Kjer je bilo službeno mesto še potrebno, so poleg čuvajnice postavili  leseno službeno uto. Čuvajnice so bile grajene v standardni obliki in tehniki vse od Dunaja do Trsta. V tej smeri je potekalo tudi njihovo številčenje.

Čuvajnica št. 666 je bila dograjena in vzeta v uporabo leta 1857. Stoji na stari progi in je zadnja pred viaduktom. Predstavlja standardni tip najmanjše čuvajnice, prislonjene na pobočje hriba. Njena posebnost je, da stoji na zgornji strani proge in je zrcalna podoba čuvajnic istega tipa. Grajena je bila po prvi znani varianti in sicer iz opeke in kamenja. Oba prostora sta obokana. Streho so tekom časa spreminjali, vendar je po obnovi v letu 2006 ponovno vzpostavljena prvotna oblika.

Leta 1901 so to čuvajnico zaradi neudobnosti in majhnosti opustili in v neposredni bližini zgradili novo, ki je bila občutno večja in udobnejša. Dobila je številko 666, stara pa 666a. Od takrat naprej je mala čuvajnica igrala vlogo pomožnega objekta. Po razpadu avstroogrske monarhije je dobila drugo številko – 411. Večino čuvajnic so na južni železnici po 2. svetovni opustili ali pa so jih temeljito predelali in povečali. Večji del opuščenih čuvajnic se je že zdavnaj podrl, tako da jih skorajda ni več najti. Tako je čuvajnica št. 666 ena redkih, če ne sploh edina taka čuvajnica pri nas, ki se je ohranila skoraj nespremenjena v vsej svoji arhitektonski pojavnosti do danes. (Tadej Brate)

Jeseni leta 2006 je na pobudo g. Bogomirja Trohe Zgodovinsko društvo Borovnica začelo obnavljati objekt. Obnovo je prevzelo domače podjetje Anto Milardović s.p., precej dela pa so opravili tudi člani društva. Velik del finančnih virov je prispevala Občina Borovnica, nekaj pa drugi donatorji. Obnovljeno čuvajnico smo odprli ob 150 letnici Južne železnice julija 2007.

Z železniško infrastrukturo so se razvijale tudi signalne in komunikacijske naprave. Kako je potekalo signaliziranje v prvih letih prometa na progi Dunaj – Trst je na kratko opisal članek v časopisu Jutro leta 1939: … Ko sem bil prvič v Ljubljani, je bila ob glavni cesti z Dunaja v Trst izpeljana ena sama brzojavna žica. Tekla je po Nunski ulici. Kasneje sta bili speljani že dve, leta 1857 pa tri. To leto so potegnili žice ob železniški progi in je ostala ob glavni cest napeta le še ena žica v Idrijo. Ob železnici so prebivali čuvali tako blizu drug drugega da so se videl . Namesto brzojava je imel vsak čuvaj po pet okroglih, velikih, rdeče pobarvanih košar na visokih drogovih Ko je pripeljal vlak Ljubljana — Trst, je pritegnil vsak čuvaj po dve košari navzgor. Za vlak iz Trsta pa je bilo treba potegniti tri košare. Drugih signalov ni bilo Od čuvajnice do čuvajnice so si dajali čuvali znamenja, dokler ni prišel raport na določeno mesto. Ponoči go imeli namesto košar svetilke za signale V megli pa je vsak čuvaj trobil na rog. Kadar strojevodja ni videl, ali je dobil znamenja je brž ustavil in šel pogledat v čuvajnico, če ni morda čuvaj za večno zaspal. Zgodilo se je to nekajkrat. Nič čudnega. Železniški čuvaj je moral opravljati službo nepretrgano dva dni in dve noči, šele tretji dan je dobil namestnika za en dan in eno noč…

Košare so zamenjali sodobni signali, trobljenje na rog pa telefoni. Danes je proga Ljubljana – Trst avtomatizirana, podprta s sodobno računalniško infrastrukturo. Potniki lahko v sodobnih vlakih uporabljajo tudi internet.

Čuvajnica 666 pred obnovo. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Obnovljena čuvajnica 666. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Iz Dunaja v Trst

Železnica je v tridesetih letih devetnajstega stoletja dosegla evropska tla…

Gradnja viadukta

Borovniški viadukt je bil največji premostitveni objekt na trasi Južne železnice med Dunajem in Trstom …

Življenje viadukta

Izolacija železniške proge je bila na Borovniškem in tudi na ostalih viaduktih izvedena z zbito ilovico…

2. svetovna vojna

Pod vodstvom kapetana Žužka so na velikonočni četrtek, 10. aprila 1941 ob petih popoldne zaminirali Borovniški viadukt…

Gradnja nove proge

Borovnica je bila osvobojena 6. maja 1945, ko so vanjo vkorakale enote 29. udarne hercegovske divizije…

logo_spodaj_1

Ta spletna stran je del projekta «Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta«, ki ga je preko

LAS Barje z zaledjem sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj (EFRD).